Przejdź do treści

Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski

Miejsce: Warszawa
Data: 25 października 2011

Za­kład Ba­dań nad Go­spo­darką Nie­miecką wspól­nie z Za­kła­dem Glo­bal­nych Współ­za­leż­no­ści Go­spo­dar­czych In­sty­tutu Go­spo­darki Świa­to­wej Szkoły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie or­ga­ni­zują ogól­no­pol­ską kon­fe­ren­cję na­ukową pt.: 

„Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski”

Kon­fe­ren­cja ta od­bę­dzie się w Szkole Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie w dniu 25 paź­dzier­nika 2011 r. Szcze­gó­łowy pro­gram zo­sta­nie ro­ze­słany za­in­te­re­so­wa­nym w ter­mi­nie późniejszym.
Głów­nym ce­lem kon­fe­ren­cji bę­dzie omó­wie­nie pod­sta­wo­wych zmian zna­cze­nia go­spo­darki nie­miec­kiej i ro­syj­skiej w han­dlu świa­to­wym i w mię­dzy­na­ro­do­wych prze­pły­wach czyn­ni­ków pro­duk­cji oraz w sto­sun­kach bi­la­te­ral­nych, przy rów­no­cze­snym uwzględ­nie­niu wpływu tych zmian na re­la­cje go­spo­dar­cze z Polską.
Or­ga­ni­za­to­rzy prze­wi­dują trzy główne se­sje, które wy­zna­czają jed­no­cze­śnie za­kres przed­mio­towy opracowań:
  1. Zmiana miej­sca Nie­miec w go­spo­darce świa­to­wej w pierw­szej de­ka­dzie XXI wieku. Im­pli­ka­cje dla Polski;
  2. Zmiana miej­sca Ro­sji w go­spo­darce świa­to­wej w pierw­szej de­ka­dzie XXI wieku. Im­pli­ka­cje dla Polski;
  3. Sys­temy go­spo­dar­cze Nie­miec i Ro­sji i ich wpływ na roz­wój go­spo­dar­czy oraz miej­sce w go­spo­darce świa­to­wej w pierw­szej de­ka­dzie XXI wieku.
Za­pra­szamy wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych ww. pro­ble­ma­tyką do nad­sy­ła­nia zgło­szeń, wy­ra­ża­ją­cych chęć przy­go­to­wa­nia re­fe­ratu na kon­fe­ren­cję wraz z po­da­niem jego ty­tułu do dnia 30 czerwca 2011 roku na ad­res e‑mail: elaw@​sgh.​waw.​pl
Go­towe tek­sty na­leży na­de­słać na ad­res or­ga­ni­za­to­rów (kfalkow@​sgh.​waw.​pl) do dnia 30 wrze­śnia 2011 roku.
Wy­brane tek­sty po po­zy­tyw­nej re­cen­zji zo­staną opu­bli­ko­wane w Ze­szy­tach Na­uko­wych Ko­le­gium Go­spo­darki Świa­to­wej (9 pkt. w oce­nie pa­ra­me­trycz­nej jed­nostki naukowej).
Udział w kon­fe­ren­cji jest bezpłatny.
Rada Pro­gra­mowa konferencji:
  • dr hab. prof. SGH Ma­rzenna A. We­resa – Dy­rek­tor In­sty­tutu Go­spo­darki Światowej;
  • dr hab. prof. SGH Jó­zef Ol­szyń­ski – Kie­row­nik Za­kładu Ba­dań nad Go­spo­darką Niemiecką;
  • dr hab. prof. SGH Wi­told Ma­ła­chow­ski – Za­kład Ba­dań nad Go­spo­darką Niemiecką.
Ko­mi­tet Or­ga­ni­za­cyjny konferencji:
  • Dr Krzysz­tof Fal­kow­ski – Za­kład Glo­bal­nych Współ­za­leż­no­ści Gospodarczych;
  • Mgr Elż­bieta Wło­dyka – Biuro Ko­le­gium Go­spo­darki Światowej.

Powiązane materiały: