Przejdź do treści

Nauka – od kuchni i z przymrużeniem oka

Miejsce: Poznań
Data: 14 lutego 2011

Na­uka, roz­rywka i biz­nes łączą się ze sobą two­rząc spójną i atrak­cyjną ca­łość. Prze­ko­nali się o tym uczest­nicy pierw­szego se­mi­na­rium pro­jektu Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu pt. „Part­ner­skie Związki. Vol.1.”  

Spo­tka­nie za­częło się od kuchni — na wi­dzach ogromne wra­że­nie zro­biły po­trawy kuchni mo­le­ku­lar­nej, pro­wa­dzący roz­da­wali dy­miące na­poje, które nie każdy miał od­wagę od razu wy­pić. Ko­lory, smak i es­te­tyka – z tym od­tąd bę­dzie nam się ko­ja­rzyć kuch­nia molekularna. 

Jak się oka­zuje w na­szej cy­wi­li­za­cji per­ma­nentna in­wi­gi­la­cja jest czymś oczy­wi­stym. Wy­kład po­ka­zu­jący jak tech­no­lo­gie mo­bilne zmie­niają na­sze ży­cie uświa­do­mił wi­dzom, że in­wi­gi­la­cji pod­da­jemy do­bro­wol­nie i na do­da­tek je­ste­śmy z tego za­do­wo­leni. Moc­nym ak­cen­tem kończącym se­mi­na­rium był ka­ba­ret Cze­suaf – roz­rywka i śmiech, nic do­dać nic ująć.  

Z czym wy­szli wi­dzo­wie tego se­mi­na­rium? Na pewno z do­brym hu­mo­rem i kon­kretną na­ukową wie­dzą. A or­ga­ni­za­to­rzy? Z prze­ko­na­niem, że na­ukę warto pro­mo­wać w ten tro­chę nie­kon­wen­cjo­nalny sposób.

Powiązane materiały: