Przejdź do treści

Multi-touch – bądźmy w kontakcie!

Multi-to­uch – bądźmy w kontakcie!
Se­mi­na­rium pod­su­mo­wu­jące pro­jekt Part­ner­skie Związki Na­uki i Postępu

MTP, sala, godzina

Przez kil­ka­dzie­siąt mie­sięcy sta­ra­li­śmy się za­in­te­re­so­wać Was, tym co w na­uce pa­sjo­nu­jące i in­spi­ru­jące. Od­wie­dzi­li­śmy z na­szymi am­bien­tami kil­ka­dzie­siąt uczelni, przy­go­to­wa­li­śmy kilka ty­sięcy ma­te­ria­łów, emi­to­wa­nych w ra­diu i w te­le­wi­zji, na youtu­bie i na wor­talu. Cie­ka­wostki mo­gli­ście na bie­żąco śle­dzić w apli­ka­cjach przy­go­to­wa­nych na te­le­fony ko­mór­kowe albo czy­tać na ta­ble­cie. Go­ści­li­śmy kil­ka­set osób na na­szych se­mi­na­riach, w tym na ogrom­nym wy­da­rze­niu ja­kim była Po­li­bida Ga­ming Zone pod­czas Nocy Naukowców.

Nasz pro­jekt unijny do­biega końca ale wie­rzymy, że po­zo­sta­nie­cie z nami w kon­tak­cie – Multi-to­uch. Cie­kawe ma­te­riały – wi­deo i tek­sty cią­gle do­stępne będą w sieci, wie­rzymy, że jesz­cze długo po­zo­staną in­spi­ra­cją dla Wa­szej pracy i nauki.

Multi-to­uch – bądźmy w kon­tak­cie – to na­sze ostat­nie wy­da­rze­nie, w któ­rym chcemy pod­su­mo­wać pro­jekt i po­ka­zać sys­temy, które w atrak­cyjny spo­sób po­zwa­lają przy­go­to­wy­wać pre­zen­ta­cje. Re­ali­zu­jąc pro­jekt Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu sami na­uczy­li­śmy się, że do pre­zen­ta­cji na­uki i osią­gnięć na­uko­wych nie­zbędna jest atrak­cyjna mul­ti­me­dialna forma. A więc bądźmy w kon­tak­cie – Be in multi-touch!

Pre­zen­ta­cje:

Jo­lanta Szajbe. Na­uka i Po­stęp – jak sku­tecz­nie udało się nam do­trzeć do wy­ma­ga­ją­cych studentów
To­masz Dwo­rek – Be Mo­bile – o urzą­dze­niu, które na po­czątku XXI wieku na­zy­wamy te­le­fo­nem komórkowym
Dr Ema­nuel Kul­czycki – dla­czego tak ważna w pre­zen­ta­cji jest prezentacja!
Ewa Lem­bicz – pro­mo­cja na­uki w pro­jek­tach unijnych
Dr Ma­rek Go­liń­ski – Mo­bilne Miasto

Za­pra­szamy także do świata Multi-to­uch — to zu­peł­nie nowe okno na świat. Do­ty­kowy, mul­ti­me­dialny i in­te­rak­tywny stół, re­agu­jący na do­tyk kilku użyt­kow­ni­ków jed­no­cze­śnie. To zin­te­gro­wane urzą­dze­nie do ob­sługi roz­ma­itych apli­ka­cji, go­to­wych jak i de­dy­ko­wa­nych in­dy­wi­du­al­nym po­trze­bom użyt­kow­ni­ków. Ob­raz wy­świe­tlany na stole jest wy­ra­zi­sty, a opro­gra­mo­wa­nie intuicyjne.

Urzą­dze­nie po­zwala na uru­cho­mie­nie i ob­sługę do­wol­nych apli­ka­cji w śro­do­wi­sku Win­dows i An­droid. Umoż­li­wia pre­zen­to­wa­nie do­ku­men­tów PDF, prze­glą­da­nie ob­ra­zów, fil­mów, stron in­ter­ne­to­wych, map Go­ogle Earth oraz roz­rywkę w śro­do­wi­sku wielodotykowym.

Za­pra­szamy także do prze­te­sto­wa­nia urzą­dzeń ste­ro­wa­nych gestem.

Za­pre­zen­tu­jemy moż­li­wość ste­ro­wa­nia obiek­tami na no­śni­kach ob­razu — ekra­nie za po­mocą ru­chu dłoni i rąk. Sys­tem skła­da­jący się z ka­mery, emi­te­rów pod­czer­wieni oraz kom­pu­tera z so­ftwa­rem „od­czy­tuje” każdy wy­ko­ny­wany ruch i ge­ne­ruje od­po­wied­nią zmianę w wy­świe­tla­nej animacji.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów