Przejdź do treści

Efekty kształcenia akademickiego

Miejsce: Szczecin
Data: 17-18 października 2011

Wyż­sza Szkoła Hu­ma­ni­styczna To­wa­rzy­stwa Wie­dzy Po­wszech­nej w Szcze­ci­nie za­pra­sza na Ogól­no­pol­skie Se­mi­na­rium Na­ukowe

nt. „Efekty kształ­ce­nia akademickiego”,

które od­bę­dzie się w Szcze­ci­nie, w dniach 17–18 paź­dzier­nika 2011 r.

Se­mi­na­rium ad­re­so­wane jest do wszyst­kich pod­mio­tów za­in­te­re­so­wa­nych efek­tami kształ­ce­nia aka­de­mic­kiego to zna­czy do wszyst­kich na­uczy­cieli aka­de­mic­kich szkół, któ­rym w pracy to­wa­rzy­szy re­flek­sja na te­mat celu, prze­biegu, i efek­tów or­ga­ni­zo­wa­nego pro­cesu kształ­ce­nia na uczelni za­równo hu­ma­ni­stycz­nych, ar­ty­stycz­nych jak i tech­nicz­nych, do dok­to­ran­tów i pra­cow­ni­ków uczelni oraz do przed­sta­wi­cieli pod­mio­tów, które ko­rzy­stają z efek­tów pracy uczelni, czyli przed­się­bior­ców i za­kła­dów pracy za­trud­nia­ją­cych ab­sol­wen­tów uczelni, przed­sta­wi­cieli urzę­dów pracy i ośrod­ków doradczych.

Mamy na­dzieję, że ro­bo­czy cha­rak­ter spo­tka­nia po­zwoli na wy­mianę po­glą­dów na­uko­wych oraz do­świad­czeń praktycznych.

Powiązane materiały: