Przejdź do treści

Be mobile! Seminarium projektu Partnerskie Związki Nauki i Postępu

Be mo­bile! Se­mi­na­rium pro­jektu Part­ner­skie Związki Na­uki i Po­stępu w ra­mach Fo­rum Go­spo­dar­czego Po­li­tech­niki Poznańskiej

O tym, co w mo­bile jest naj­cie­kaw­sze opo­wie­dzą mło­dzi przed­się­biorcy i pro­gra­mi­ści. Se­mi­na­rium w do­sko­nały spo­sób uzu­peł­nia me­ry­to­ryczną ofertę fo­rum o pro­jekty, które od­nio­sły ryn­kowy suk­ces a po­wstały m.in. w ra­mach startup’ów.

Fo­rum od­bę­dzie się 28 lu­tego 2013 r. na te­re­nie Po­li­tech­niki Po­znań­skiej, Cen­trum Wykładowo–Konferencyjne, ul. Pio­trowo 2, Sala: 123

Har­mo­no­gram

10:00 Roz­po­czę­cie seminarium

10:10 — Rze­czy­wi­stość Roz­sze­rzona — po­ten­cjał au­gmen­ted reality

Pre­le­gent: Piotr Koź­niew­ski, 3R

Rze­czy­wi­stość Roz­sze­rzona to co­raz bar­dziej po­pu­la­ry­zu­jąca się na świe­cie tech­no­lo­gia, mocno wspie­rana cho­ciażby przez firmę QUALCOMM, po­ten­tata rynku chip­se­tów do urzą­dzeń mo­bil­nych. Ist­nieje kilka tech­nik rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej — do­da­wa­nia tre­ści wir­tu­al­nych do świata fi­zycz­nego wi­dzia­nego przez oko kamery.

Wraz z ro­snącą mocą ob­li­cze­niową kie­szon­ko­wych kom­pu­te­rów ro­śnie po­ten­cjał ich za­sto­so­wań, zwłasz­cza na po­zio­mie ja­ko­ści prze­no­szo­nych tre­ści. AR to jedna z tech­nik, która może mieć naj­więk­szy wpływ na ogólny pro­ces ewo­lu­cji tech­no­lo­gicz­nej mo­bil­nych gier kom­pu­te­ro­wych. Na wy­kła­dzie przed­sta­wione będą za­sady dzia­ła­nia i przy­kłady apli­ka­cji 3D w AR.

Piotr Koź­niew­ski jest che­mi­kiem (tech­ni­kiem i ma­gi­strem), który re­ali­zuje swą dzie­dziczną i chro­niczną kre­atyw­ność oraz ten­den­cję po­szu­ki­wa­nia roz­wią­zań bar­dziej opty­mal­nych, pro­wa­dząc firmę tech­no­lo­giczną. W 3R Stu­dio zaj­muje się two­rze­niem no­wych mo­deli in­te­rak­cji dla urzą­dzeń i wir­tu­al­nych śro­do­wisk mo­bil­nych, zwłasz­cza ale nie wy­łącz­nie, rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej — sam na­zywa się wi­zjo­ne­rem, marzycielem.
 

10:25 — DICE+- rzuć kostką w internet
Pre­le­gent: Da­vid Gatti ( Sy­nergy-IT — DICE+)

Dice+ to elek­tro­niczna kostka do gry, która ma wskrze­sić gry plan­szowe i prze­nieść je do wir­tu­al­nego świata. Pro­jekt po­wstał w Wiel­ko­pol­sce i od­kąd po­ka­zano pro­to­typ kostki do gry Dice+, święci try­umfy na świe­cie. Naj­now­szym jest spe­cjalne za­pro­sze­nie, ja­kie wiel­ko­pol­scy przed­się­biorcy do­stali od rządu Ko­rei Południowej.

Z jed­nej strony jest to tra­dy­cyjna kostka, z dru­giej zaś, no­wo­cze­sne urzą­dze­nie, które spra­wia, że pionki na ekra­nie ta­bletu, smart­fona, lap­topa czy te­le­wi­zora prze­suną się zgod­nie z wy­ni­kiem. Wszystko to moż­liwe jest dzięki bez­prze­wo­do­wemu po­łą­cze­niu Blu­eto­oth, które au­to­ma­tycz­nie po rzu­cie prze­syła wy­nik wi­doczny na ko­stce do gry komputerowej.

Twórcy kostki Pa­tryk Strze­le­wicz i Mi­chał Bąk zo­stali uznani naj­bar­dziej kre­atyw­nymi Po­la­kami w ran­kingu mie­sięcz­nika Brief.

Elek­tro­niczna kostka Dice+ to pierw­sza na świe­cie, opa­ten­to­wana w Pol­sce, kostka do gry stwo­rzona do gier elek­tro­nicz­nych, która łą­czy wir­tu­alną rze­czy­wi­stość ze świa­tem gier planszowych.

Pre­le­gent: Da­wid Gatti (SYNERGY-IT, DICE+)

Jest brand ma­na­ge­rem w fir­mie Synergy-IT.

Obec­nie pra­cuje rów­nież jako Bu­si­ness De­ve­lop­ment w DICE+

10:40 Fi­lip Kie­rzek — Mo­bilne Miasto

Jak po­wstał in­ter­ne­towy pro­jekt Mo­bilne Mia­sto — etapy two­rze­nia pro­jektu, per­spek­tywy rozwoju.

Apli­ka­cja, która zo­stała stwo­rzona na Po­li­tech­nice Po­znań­skiej jest mo­bil­nym, pod­ręcz­nym miej­skim in­for­ma­to­rem. Użyt­kow­nicy otrzy­mują nie tylko przy­datne in­for­ma­cje do­ty­czące kul­tury, ko­mu­ni­ka­cji ga­stro­no­mii ale także pro­po­zy­cje tras turystycznych.

Mo­bilne Mia­sto wy­ko­rzy­stu­jąc mo­bilne tech­no­lo­gie, GPS i GIS uła­twia w pro­sty i przy­ja­zny spo­sób do­cie­ra­nie do in­for­ma­cji o po­szu­ki­wa­nych obiek­tach w prze­strzeni miej­skiej, w któ­rej, zwłasz­cza w du­żych mia­stach spę­dzamy co­raz wię­cej czasu. Sys­tem zo­sta­nie za­pro­jek­to­wany w spo­sób, który umoż­liwi jego mo­bilne wy­ko­rzy­sta­nie (te­le­fo­nia ko­mór­kowa) a uni­wer­salny cha­rak­ter sys­temu po­zwala na szybką im­ple­men­ta­cję rów­nież w in­nych miastach.

Fi­lip Kie­rzek jest ab­sol­wen­tem In­for­ma­tyki na Po­li­tech­nice Po­znań­skiej oraz Za­rzą­dza­nia i Mar­ke­tingu na Aka­de­mii Ekonomicznej.

W pro­jek­cie Mo­bilne Mia­sto współ­od­po­wie­dzialny jest za stronę IT pro­jektu m.in. two­rze­nie spe­cy­fi­ka­cji wy­ma­gań oraz nad­zo­ro­wa­nie pro­jektu in­for­ma­tycz­nego. Na co dzień bli­skie mu są te­maty zwią­zane z mar­ke­tin­giem in­ter­ne­to­wym oraz za­gad­nie­nia han­dlu w sieci.

10:55

Le­gimi. Czego na­uczy­li­śmy się od za­koń­cze­nia studiów?
Pre­le­gent: Mi­ko­łaj Małaczyński

Firma Le­gimi zo­stała za­ło­żona przez stu­den­tów Po­li­tech­niki Po­znań­skiej w 2009 roku. W ciągu 4 lat zbu­do­wa­li­śmy je­den z wio­dą­cych ser­wi­sów sprze­da­ją­cych ebo­oki w Pol­sce. To hi­sto­ria wzlo­tów i upad­ków, jak w każ­dym biz­ne­sie. Przede wszyst­kim jest to jed­nak przy­kład z po­znań­skiego po­dwórka, po­ka­zu­jący ścieżkę od po­my­słu do ko­mer­cja­li­za­cji. Opo­wiem o tym, jak wy­glą­dał nasz ostatni rok stu­diów, gdy za­kła­da­li­śmy Le­gimi, ja­kie po­peł­ni­li­śmy błędy i co nam się udało. Za­pra­szam wszyst­kich, któ­rzy za­sta­na­wiają się nad tym, jak wy­gląda praca w star­tu­pie, czego się można na­uczyć i czy warto?

http://​www​.le​gimi​.com/
 

Mi­ko­łaj Małaczyński

Mi­ko­łaj Ma­ła­czyń­ski jest pre­ze­sem i współ­za­ło­ży­cie­lem firmy Le­gimi Sp. z o.o., roz­wi­ja­ją­cej au­tor­ską plat­formę czy­ta­nia ebo­oków w chmu­rze oraz tech­no­lo­gie dla branży e‑książek. Au­tor licz­nych wy­stą­pień i opra­co­wań na te­mat roz­woju rynku pu­bli­ka­cji elek­tro­nicz­nych w Pol­sce i za gra­nicą, m.in. To­ols of Change for Pu­bli­shing w No­wym Jorku i Frank­fur­cie nad Menem.
Mi­ko­łaj jest Ab­sol­wen­tem Po­li­tech­niki Po­znań­skiej na Wy­dziale In­for­ma­tyki i Za­rzą­dza­nia oraz Pro­gramu Ha­rvard Bu­si­ness School – Ma­na­ge­ment. Lau­reat mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów z dzie­dziny in­for­ma­tyki, w tym mię­dzy­na­ro­do­wego fi­nału Mi­cro­soft Ima­gine Cup w Seulu i Pa­ryżu. Ab­sol­went Szkoły Li­de­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skiego. Stu­dio­wał także na Uni­wer­sy­te­cie Not­tin­gham w Wiel­kiej Bry­ta­nii i Sie­gen w Niemczech.

11:10Na­viE­xpert — na­wi­ga­cja on­line z tech­no­lo­gią omi­ja­nia korków.

Pre­le­gent: Adam Sza­recki, szef działy R&D

Na­viE­xpert to na­wi­ga­cja na te­le­fony ko­mór­kowe i ta­blety. Ofe­ruje wszyst­kie funk­cje stan­dar­do­wej na­wi­ga­cji oraz sze­reg moż­li­wo­ści do­stęp­nych wy­łącz­nie on­line, ta­kich jak omi­ja­nie ko­rów oraz ostrze­że­nia CB. Pod­czas wy­stą­pie­nia Adam Sza­recki opo­wie m.in. o za­sto­so­wa­niu geo­lo­ka­li­za­cji w ży­ciu co­dzien­nym, prze­wa­dze roz­wią­zań on­li­no­wych, au­tor­skiej tech­no­logi Na­viE­xpert Com­mu­nity Traf­fic, a także o tym, co po­mo­gło star­tu­powi, ja­kim jesz­cze nie­dawno był Na­viE­xpert zdo­być po­zy­cję li­dera na rynku na­wi­ga­cji w Polsce.

Adam Sza­recki, jest dy­rek­to­rem działu R&D w Na­viE­xpert – do­stawcy na­wi­ga­cji mo­bil­nej. Ab­sol­went Po­li­tech­niki Po­znań­skiej, kie­runku In­for­ma­tyka. Swoje za­in­te­re­so­wa­nia za­wo­dowe, po­cząw­szy od tech­no­lo­gii mo­bil­nych po me­tody ucze­nia ma­szy­no­wego i sta­ty­stycz­nej ana­lizy da­nych wy­ko­rzy­stuje w fir­mie od jej powstania.

Pry­wat­nie — pa­sjo­nat bie­ga­nia i reportaży.

11:25 — De­sign Thin­king i Mo­bile. Co łą­czy Ko­reę z Poznaniem?

Pre­le­gent: Ja­cek Pucher

W 2011 roku świat obiegł film o pro­jek­cie Te­sco Ho­me­plus re­ali­zo­wa­nym w Ko­rei Po­łu­dnio­wej, w któ­rym użyt­kow­nicy smart­fo­nów mo­gli od­wie­dzić wir­tu­alny sklep w me­trze, ska­no­wać kody pro­duk­tów z wir­tu­al­nych pó­łek (pla­ka­tów), pła­cić za za­kupy po­przez apli­ka­cję mo­bilną i otrzy­my­wać za­mó­wie­nie do domu. Po­dobne pro­jekty póź­niej zre­ali­zo­wano w USA, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Belgii.

W paź­dzier­niku i li­sto­pa­dzie także miesz­kańcy Po­zna­nia mo­gli wziąć udział w pi­lo­ta­żo­wym pro­jek­cie mKon­su­ment. W 10 lo­ka­li­za­cjach w Po­zna­niu umiesz­czono pla­katy z pro­duk­tami. Po­zna­niacy mo­gli przy po­mocy swo­ich smart­fo­nów i apli­ka­cji Rock­Pay nie tylko skom­ple­to­wać li­stę pro­duk­tów, ale dzięki usłu­dze mo­bil­nych płat­no­ści także od razu za nią za­pła­cić i tego sa­mego dnia, o umó­wio­nej po­rze, otrzy­mać prze­syłkę do domu. Czy za­tem je­ste­śmi go­towi na mo­bilne za­kupy? Od­po­wiedź pod­czas prezentacji.

Pre­le­gent: Ja­cek Pucher

Ab­sol­went Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego w Po­zna­niu oraz Stu­diów Po­dy­plo­mo­wych Tech­no­lo­gie In­ter­ne­towe i Mo­bilne Po­li­tech­niki Po­znań­skiej. Pra­cow­nik Cen­trum GS1 Pol­ska In­sty­tutu Lo­gi­styki i Ma­ga­zy­no­wa­nia w Po­zna­niu. Ab­sol­went Pro­gramu TOP 500 In­no­va­tors — stażu na­uko­wego z ob­szaru za­rzą­dza­nia in­no­wa­cjami Uni­wer­sy­tetu Stanford.

En­tu­zja­sta fi­lo­zo­fii De­sign Thin­king oraz tech­no­lo­gii i roz­wią­zań mo­bil­nych. Czło­nek Se­rvice De­sign Network.

O go­dzi­nie 15:00 za­pra­szamy na po­kaz i de­gu­sta­cje kuchni mo­le­ku­lar­nej (Fo­rum Go­spo­dar­cze Politechniki) 

Multi-​to­uch – bądźmy w kon­takcie – to na­sze ostat­nie wy­da­rzenie, w któ­rym chcemy pod­su­mować pro­jekt i po­kazać sys­temy, które w atrak­cyjny spo­sób po­zwa­lają przy­go­to­wywać pre­zen­tacje. Re­ali­zują pro­jekt Part­nerski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu sami na­uczy­liśmy się, że do pre­zen­tacji na­uki i osią­gnięć na­uko­wych nie­zbędna jest atrak­cyjna mul­ti­me­dialna forma. A więc bądźmy w kon­takcie – Be in multi-touch!

Go­dzina 18:00, sala MTP, wej­ście od ulicy Świę­cic­kiego 1(dawny bu­dy­nek TV Biznes)

Za­pra­szamy także do świata Multi-​to­uch – to zu­pełnie nowe okno na świat. Do­ty­kowy, mul­ti­me­dialny i in­te­rak­tywny stół, re­agu­jący na do­tyk kilku użyt­kow­ników jed­no­cze­śnie. To zin­te­gro­wane urzą­dzenie do ob­sługi roz­ma­itych apli­kacji, go­to­wych jak i de­dy­ko­wa­nych in­dy­wi­du­alnym po­trzebom użyt­kow­ników. Ob­raz wy­świe­tlany na stole jest wy­ra­zisty, a opro­gra­mo­wanie intuicyjne.

watch?v=KyvnHX9mq3U

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów