Przejdź do treści

Wydarzenia / Seminaria
październik 2011
P W Ś C P S N
« Luty 2011    
 12
3456789
10111213141516
1920212223
242627282930
31  
Legenda KonferencjeImprezy i EventySeminariaAmbienty
Nazwa wydarzenia: Miasto: Rodzaj wydarzenia:  

Lista seminariów: październik 2011

Efekty kształcenia akademickiego

Termin: 17-18 października 2011

Wyż­sza Szkoła Hu­ma­ni­styczna To­wa­rzy­stwa Wie­dzy Po­wszech­nej w Szcze­ci­nie za­pra­sza na Ogól­no­pol­skie Se­mi­na­rium Na­ukowe nt. „Efekty kształ­ce­nia aka­de­mic­kiego”, które od­bę­dzie się w Szcze­ci­nie, w dniach 17–18 paź­dzier­nika 2011 r. Se­mi­na­rium ad­re­so­wane jest do wszyst­kich pod­mio­tów za­in­te­re­so­wa­nych efek­tami kształ­ce­nia aka­de­mic­kiego to zna­czy do wszyst­kich na­uczy­cieli aka­de­mic­kich szkół, któ­rym w pracy to­wa­rzy­szy re­flek­sja na te­mat celu, prze­biegu, i efek­tów or­ga­ni­zo­wa­nego pro­cesu kształ­ce­nia na uczelni za­równo humanistycznych, […]

Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski

Termin: 25 października 2011

Za­kład Ba­dań nad Go­spo­darką Nie­miecką wspól­nie z Za­kła­dem Glo­bal­nych Współ­za­leż­no­ści Go­spo­dar­czych In­sty­tutu Go­spo­darki Świa­to­wej Szkoły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie or­ga­ni­zują ogól­no­pol­ską kon­fe­ren­cję na­ukową pt.: „Zmiana miej­sca Nie­miec i Ro­sji w go­spo­darce świa­to­wej w pierw­szej de­ka­dzie XXI wieku. Im­pli­ka­cje dla Pol­ski” Kon­fe­ren­cja ta od­bę­dzie się w Szkole Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie w dniu 25 paź­dzier­nika 2011 r. Szcze­gó­łowy pro­gram zo­sta­nie ro­ze­słany za­in­te­re­so­wa­nym w ter­mi­nie póź­niej­szym. Głównym […]