Przejdź do treści

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, formy i metody pracy

Miejsce: Wrocław
Data: 10 października 2011

Fun­da­cja „Pro­myk Słońca”

za­pra­sza na konferencję

Uczeń nie­peł­no­sprawny w szkole ogól­no­do­stęp­nej – po­moc psy­cho­lo­giczno-pe­da­go­giczna, formy i me­tody pracy

Kon­fe­ren­cja ad­re­so­wana jest do dy­rek­to­rów szkół, na­uczy­cieli, pe­da­go­gów szkol­nych, psy­cho­lo­gów, te­ra­peu­tów i rodziców.

Ce­lem kon­fe­ren­cji jest omó­wie­nie ak­tu­al­nych za­gad­nień do­ty­czą­cych kształ­ce­nia uczniów ze spe­cjal­nymi po­trze­bami edu­ka­cyj­nymi, za­sad udzie­la­nia wspar­cia i po­mocy psy­cho­lo­giczno-pe­da­go­gicz­nej za­dań szkół w świe­tle no­wych re­gu­la­cji praw­nych. Spo­tka­nie bę­dzie oka­zją do wy­miany do­świad­czeń na te­mat form i me­tod pracy z uczniem z dysfunkcjami.

Kon­fe­ren­cja od­bę­dzie się 10 paź­dzier­nika 2011 r. we Wro­cła­wiu w Cen­trum Kon­gre­so­wym Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej (ul. Ja­ni­szew­skiego 8).

Udział w kon­fe­ren­cji jest bez­płatny! Liczba miejsc ograniczona!

For­mu­larz zgło­sze­niowy: Word PDF
Pro­gram konferencji

Powiązane materiały: