Przejdź do treści

Śmierć w zwierciadle humanistyki

Miejsce: Poznań
Data: 16 kwietnia 2011

Kon­fe­ren­cja „Śmierć w zwier­cia­dle humanistyki”.

Sto­wa­rzy­sze­nie „Nowa Hu­ma­ni­styka” ser­decz­nie za­pra­sza wszyst­kich stu­den­tów, dok­to­ran­tów, pra­cow­ni­ków na­uko­wych oraz ba­da­czy po­za­in­sty­tu­cjo­nal­nych do udziału (czyn­nego i bier­nego) w or­ga­ni­zo­wa­nej we współ­pracy z In­sty­tu­tem Fi­lo­lo­gii Sło­wiań­skiej ogól­no­pol­skiej in­ter­dy­scy­pli­nar­nej kon­fe­ren­cji „Śmierć w zwier­cia­dle humanistyki”.

Bę­dzie to już czwarte spo­tka­nie z cy­klu sym­po­zjów, któ­rego ce­lem jest spoj­rze­nie na zja­wi­ska obecne w kul­tu­rze i sztuce przez pry­zmat dys­cy­plin hu­ma­ni­stycz­nych oraz próba kon­fron­ta­cji tychże punk­tów widzenia.

Kon­fe­ren­cja od­bę­dzie się w dniach 16–19 kwiet­nia 2012 w Poznań.

Chęć wy­stą­pie­nia można zgła­szać do dnia 19 lutego.

Wię­cej szcze­gó­łów oraz for­mu­larz zgło­sze­niowy na stro­nie.

Powiązane materiały: