Przejdź do treści

Przygody nierozumu. Szaleństwo – myśl – kultura

Miejsce: Katowice
Data: 15-16 września 2011

Koło Na­ukowe „Wol­no­MI­SH­li­ciele” ma przy­jem­ność za­pro­sić na IV Ogól­no­pol­ską Kon­fe­ren­cję Na­ukową Wol­no­MI­SH­li­cieli „Przy­gody nie­ro­zumu. Sza­leń­stwo – myśl – kul­tura”, którą od­bę­dzie się 15–16 wrze­śnia 2011 roku w Sali Rady Wy­działu Fi­lo­lo­gicz­nego Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego [Ka­to­wice, Plac Sejmu Ślą­skiego 1].

Sza­le­niec jest zwia­stu­nem prawdy (M. Fo­ucault)

W Idio­tach Larsa von Triera grupa osób sy­mu­luje sza­leń­stwo w prze­ko­na­niu, że roz­wój kul­tu­ralny nie­uchron­nie zmu­sza nas do utraty kon­taktu z ożyw­czym do­świad­cze­niem nie­ro­zumu. Mimo że próba wskrze­sze­nia „we­wnętrz­nego idioty w nas” nie może przy­nieść spo­dzie­wa­nego re­zul­tatu, już samo jej za­ist­nie­nie wy­daje się do­brze dia­gno­zo­wać je­den z pod­sta­wo­wych dy­le­ma­tów współ­cze­snych, rze­komo ra­cjo­nal­nych, spo­łe­czeństw. Jed­no­cze­śnie wska­zuje ona na przy­czyny wiel­kiej dwu­dzie­sto­wiecz­nej ka­riery sza­leń­stwa w na­ukach hu­ma­ni­stycz­nych. Co dzi­siaj – w do­bie to­le­ran­cji z jed­nej, a Pro­zaku z dru­giej strony – po­zo­stało nam z tego in­spi­ru­ją­cego oży­wie­nia? Czy tra­cąc z oczu sza­leń­stwo, w isto­cie tra­cimy moż­li­wość „wy­po­wie­dze­nia prawdy o czło­wieku” (M. Fo­ucault)? Je­śli tak, to o czym mógłby świad­czyć fakt, że sza­leń­stwo tak do­brze ra­dzi so­bie w kul­tu­rze współczesnej?

Ser­decz­nie za­pra­szamy stu­den­tów i dok­to­ran­tów do włą­cze­nia się w in­ter­dy­scy­pli­narną kon­fe­ren­cję na­ukową po­świę­coną za­gad­nie­niu sza­leń­stwa. Za­leży nam na wie­lo­aspek­to­wej, pro­ble­mo­wej re­flek­sji na te­mat fe­no­menu sza­leń­stwa oraz jego roli w róż­no­rod­nych dzie­dzi­nach sztuki, na­uki i dzia­łal­no­ści kul­tu­ro­wej. Chcie­li­by­śmy nie tyle du­pli­ko­wać po­wszech­nie znane „wiel­kie nar­ra­cje” sza­leń­stwa, co po­chy­lić się nad jego przy­pad­kami szcze­gól­nymi i mi­kro­hi­sto­riami. In­te­re­sują nas nie­zwy­kłe, bo nie­prze­wi­dy­walne, wy­my­ka­jące się pro­stym ka­te­go­ry­za­cjom, przy­gody nie­ro­zumu.

Proponowane obszary tematyczne

 • Po­mię­dzy uni­wer­sal­no­ścią a zmien­no­ścią – istota i/​lub hi­sto­ryczne trans­for­ma­cje szaleństwa
 • Wa­riat, świr, idiota vs. chory, pa­cjent, ofiara – sza­leń­stwo jako skład­nik ję­zy­ko­wego ob­razu świata
 • Sza­leń­stwo jako mit, to­pos, prze­no­śnia: w stronę me­ta­fo­ro­lo­gii nierozumu
 • Kul­tu­rowe re­pre­zen­ta­cje sza­leń­stwa – w dys­kur­sie pu­blicz­nym i w wy­two­rach sztuki (li­te­ra­tura, film, te­atr, sztuki wizualne)
 • Od usterki do in­no­wa­cji – sza­leń­stwo i geniusz
 • Sza­leń­stwo – prze­kleń­stwo czy bło­go­sła­wień­stwo? Sza­man – mi­styk – opętany
 • Sza­leń­stwo twór­czo­ści, twór­czość sza­lo­nych (wo­kół art-brut)
 • Po­mię­dzy psy­cho­ana­lizą a psy­chia­trią: per­spek­tywy ba­dań nad szaleństwem
 • Psy­cho­dy­na­micz­nie, be­ha­wio­ral­nie, far­ma­ko­lo­gicz­nie… Jak le­czyć sza­leń­stwo i co z tego wynika?
 • Fe­no­me­no­lo­gia głu­poty: po­mię­dzy nie­zro­zu­mie­niem a nie­świa­do­mo­ścią (A. Ro­nell, M. van Bo­xsel i inni)
 • Uwie­dzeni nie­ro­zu­mem? Ka­riera sza­leń­stwa w post­mo­der­ni­zmie i post­struk­tu­ra­li­zmie (M. Fo­ucault, G. De­leuze, F. Gu­at­tari i inni)
 • Sza­leń­stwo wie­dzy? Na­uka i ir­ra­cjo­nal­ność (od fi­lo­zo­fii na­uki do patafizyki)
 • Sza­leń­stwo w po­pkul­tu­rze: od sy­mu­la­cji do hiperrzeczywistości
 • Zmierzch sza­leń­stwa? Od hu­ma­ni­zmu do chemii

Zapewniamy:

Ma­te­riały kon­fe­ren­cyjne, dwa obiady, po­czę­stu­nek (kawa, ciastka) w prze­rwach ob­rad. Ist­nieje moż­li­wość wnie­sie­nia opłaty kon­fe­ren­cyj­nej po­kry­wa­ją­cej koszt noc­legu (noc­le­gów) w Ho­telu Asy­stenc­kim Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego. Pla­no­wana jest pu­bli­ka­cja pokonferencyjna.

Zgłoszenia

Pro­po­zy­cję te­matu wraz z abs­trak­tem (ok. 2000 zna­ków) pro­simy prze­sy­łać do 12 czerwca 2011 roku na ad­res: konferencjamish@​gmail.​com Za­strze­gamy so­bie prawo wy­boru re­fe­ra­tów. In­for­ma­cję o za­ak­cep­to­wa­niu pro­po­zy­cji wy­stą­pie­nia otrzy­mają Pań­stwo pocztą elek­tro­niczną do 30 czerwca 2011 roku. Czas wy­stą­pie­nia nie po­wi­nien prze­kra­czać 20 minut.

Powiązane materiały: