Przejdź do treści

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Współczesnego Świata — wyzwania i zagrożenia

Miejsce: Poznań
Data: 15 marca 2012

Za­pra­szamy do udziału w II Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Na­uko­wej Bez­pie­czeń­stwo Współ­cze­snego Świata — wy­zwa­nia i za­gro­że­nia! Kon­fe­ren­cja od­bę­dzie się 15 marca 2012 roku w Poznaniu.
W od­po­wie­dzi na duże za­in­te­re­so­wa­nie I edy­cją kon­fe­ren­cji za­pra­szamy do udziału w jej ko­lej­nej od­sło­nie, kon­ty­nu­ują­cej te­ma­tykę bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­wego i międzynarodowego.

Pod­czas kon­fe­ren­cji zo­staną po­ru­szone kwe­stie bez­pie­czeń­stwa w me­diach, ję­zyku, szkole, ro­dzi­nie, kul­tu­rze, eko­lo­gii, eko­no­mii, in­for­ma­tyce, pra­wie, lo­gi­styce oraz cyberprzestrzeni.

Wszyst­kie do­stępne in­for­ma­cje (za­pro­sze­nie, karta zgło­sze­nia, bloki te­ma­tyczne oraz in­struk­cja wy­daw­ni­cza) do po­bra­nia na stro­nie www​.ma​iu​scula​.pl. Za­pra­szamy do Poznania!

Powiązane materiały: