Przejdź do treści

Techniczne układanki – zgadywanki, warsztat dla dzieci

Miejsce: Poznań
Data: 23 września 2011

23 wrze­śnia 2011r. pod­czas te­go­rocz­nej pią­tej już edy­cji Nocy Na­ukow­ców w Po­zna­niu, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem jest Po­li­tech­nika Po­znań­ska, od­bę­dzie się warsz­tat pro­mu­jący wor­tal na​uka​ipo​step​.pl. W ra­mach or­ga­ni­zo­wa­nego warsz­tatu zor­ga­ni­zo­wane będą gry i za­bawy dla dzieci. Ukła­da­nie puz­zli na czas, roz­po­zna­wa­nie ta­jem­ni­czych sprzę­tów. Dzieci będą mo­gły, przy oka­zji świet­nej za­bawy do­wie­dzieć się jak wy­glą­dały ma­szyny z prze­łomu wieku.

Noc Na­ukow­ców jest im­prezą, która od­bywa się w jed­nym cza­sie w ca­łej Eu­ro­pie, te­go­roczny jest kon­ty­nu­acją pro­jek­tów z czte­rech po­przed­nich lat – 2007, 2008, 2009 i 2010 — które od­nio­sły ogromny suk­ces. Wy­da­rze­nie to stało się waż­nym ele­men­tem pro­mo­wa­nia wi­ze­runku po­znań­skich na­ukow­ców. Ro­snący z roku na rok udział uczest­ni­ków w im­pre­zie świad­czy o tym, że za­bawa w na­ukowca może być cie­kawa i pasjonująca.

Za­pra­szamy do Cen­trum Wy­kła­do­wego i Bi­blio­teka Tech­niczna, ul. Pio­trowo 2, Sala 051 od godz. 16.00. 

Pro­gram nocy naukowców

Wstęp wolny.

Powiązane materiały: