Przejdź do treści

„Partnerskie Związki? Vol.1”

Miejsce: Poznań
Data: 24 lutego 2010

Już 24 lu­tego 2011 r. w Cen­trum Wy­kła­dowo-Kon­fe­ren­cyj­nym Po­li­tech­niki Po­znań­skiej od­bę­dzie się pierw­sze se­mi­na­rium in­for­ma­cyjne re­ali­zo­wane w ra­mach pro­jektu Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu. „Part­ner­skie Związki? Vol.1” za­in­au­gu­ruje cykl spo­tkań, które przy­bliżą uczest­ni­kom, jak na­uka, roz­rywka oraz biz­nes łą­czą się i prze­ni­kają, two­rząc spójną i atrak­cyjną całość.

Program pierwszego seminarium


Termin: 24.02.2011

Miej­sce: Cen­trum Wy­kła­dowo-Kon­fe­ren­cyjne Po­li­tech­niki Po­znań­skiej, sala 04

Program:

17.00−17.10 – Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu – nowe trendy w pro­mo­wa­niu nauki

17.10−17.40 – Po­kaz Kuchni Mo­le­ku­lar­nej – no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­niki kulinarnej

17.40−18.00 – Per­ma­nentna in­wi­gi­la­cja, ale z przy­jem­no­ścią! – wy­kład wy­ja­śnia­jący jak tech­no­lo­gie mo­bilne zmie­niają na­sze życie

18.00−18.40 – Wy­stęp ka­ba­retu Czesuaf

Powiązane materiały: