Przejdź do treści

Projekt dociera do Lublina

Miejsce: Lublin
Data: 15 czerwca 2011

Jako ostat­nie miej­sce przed wa­ka­cjami po­sta­no­wi­li­śmy od­wie­dzić Lu­blin. 15 czerwca 2011 sto­isko PZNiP roz­ło­ży­li­śmy na Po­li­tech­nice Lu­bel­skiej. Piękne mia­sto w po­łą­cze­niu z za­an­ga­żo­wa­nymi i cie­kaw­skimi stu­den­tami po­zwo­liło stwo­rzyć event je­dyny w swoim ro­dzaju. Udało się w 100%. Uczest­nicy nie tylko do­brze się ba­wili, ale także do­wie­dzieli się co kryje w so­bie pro­jekt PZNiP oraz za­opa­trzyli się w róż­no­rodne na­grody i upominki.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim uczest­ni­kom za udział w even­cie oraz za­chę­camy do czę­stego od­wie­dza­nia na­szego wor­talu. Do zobaczenia!

Powiązane materiały: