Przejdź do treści

Politechnika Łódzka z Nauką i Postępem za pan brat!

Miejsce: Łódź
Data: 28 marca 2012

Nie tak dawno temu by­li­śmy w Ło­dzi na Po­li­tech­nice i już wtedy wszyst­kie znaki na nie­bie i ziemi wska­zy­wały, że jesz­cze kie­dyś wró­cimy na Po­li­tech­nikę Łódzką. Tak też się stało! Po­now­nie na­wie­dzi­li­śmy PŁ we środę 28.03.2012. Działo się wiele. Wspól­nie ze stu­den­tami i pra­cow­ni­kami Po­li­tech­niki zgłę­bia­li­śmy taj­niki na­uki i tego jak po­zy­tyw­nie wpływa ona na na­szą co­dzien­ność. Oprócz so­lid­nej i przy­jem­nej dawki wie­dzy każdy mógł li­czyć na atrak­cyjne ga­dżety i nagrody. 
W do­brym na­stroju i uszczu­pleni o ga­dżety i na­grody opu­ści­li­śmy Po­li­tech­nikę Łódzką li­cząc, że jesz­cze kie­dyś bę­dziemy mo­gli ją odwiedzić!

Powiązane materiały: