Przejdź do treści

Pierwszy wspólny ambient już za nami!

Miejsce: Białystok
Data: 11 marca 2011

W pią­tek 11 marca br. „Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu” pod­je­chał pod bramy Wy­działu Bu­dow­nic­twa i In­ży­nie­rii Śro­do­wi­ska Po­li­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej. Dzięki wspar­ciu ze strony Sa­mo­rządu Stu­denc­kiego szybko roz­sta­wi­li­śmy sto­iska (w tym kon­solę i mo­ni­tor) i za­czę­li­śmy wspólną, bar­dzo udaną zabawę.

Od go­dziny 10 do go­dziny 15 funk­cjo­no­wały dwa punkty in­for­ma­cyjne. Punkt pierw­szy zna­lazł się za­raz przy wej­ściu głów­nym wy­działu, gdzie ho­stessa wrę­czała pod­sta­wowe ma­te­riały in­for­ma­cyjne i kie­ro­wała na sto­isko wła­ściwe, na któ­rym od­by­wał się za­pla­no­wany event. Przy sto­isku z kon­solą wy­dzie­lona zo­stała prze­strzeń, w ra­mach któ­rej stu­denci uczest­ni­czyli w in­te­rak­tyw­nej grze, otrzy­mu­jąc w za­mian upo­minki i na­grody. Udzie­lano także in­for­ma­cji o pro­jek­cie i po­zo­sta­łych pro­duk­tach PZNiP (Pimp My Mind, Shot Na­ukowy, „Aka­de­mic­kie B+R”).

W ciągu pię­ciu go­dzin sto­isko PZNiP od­wie­dziło po­nad trzy­stu stu­den­tów. Wszyst­kim ser­decz­nie dzię­ku­jemy za wzię­cie udziału w even­cie i za­chę­camy do śle­dze­nia na­szych po­czy­nań w internecie.

Powiązane materiały: