Przejdź do treści

Partnerski Związek Nauki i Postępu pojawił się na Zawodach o Puchar Rektora organizowanych na WAT!

Miejsce: Warszawa
Data: 27 maja 2011

27 maja do­tar­li­śmy ze sto­iskiem i ga­dże­tami na te­ren od­by­wa­ją­cych się za­wo­dów w ra­mach walki o Pu­char Rek­tora. Mimo nie­sprzy­ja­ją­cych wa­run­ków po­go­do­wych, zim­nego wia­tru, oka­zjo­nal­nego desz­czu i bu­rzo­wej aury PZNiP udało się roz­sta­wić sto­isko i za­pro­sić za­wod­ni­ków i wi­dzów do zabawy.

Uczest­nicy eventu nie pod­dali się po­go­dzie, dzięki czemu mieli oka­zję wy­słu­chać in­for­ma­cji o pro­jek­cie, wziąć udział w grze, a także zdo­być na­grody i upo­minki od PZNiP. Udzie­lano także in­for­ma­cji o pro­jek­cie i po­zo­sta­łych pro­duk­tach PZNiP (Pimp My Mind, Shot Na­ukowy, Aka­de­mic­kie B+R).

Dzię­ku­jemy ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy przez cały czas trwa­nia eventu od­wie­dzili na­sze sto­isko. W ga­le­rii znaj­dują się zdję­cia bę­dące do­wo­dem za­do­wo­le­nia 😉 . Za­chę­camy do śle­dze­nia na­szych po­czy­nań w in­ter­ne­cie. Do zobaczenia!

Powiązane materiały: