Przejdź do treści

Opole stolicą Polskiej piosenki i…Nauki i Postępu

Miejsce: Opole
Data: 19 kwietnia 2011

Pro­sto z Wro­cła­wia po­je­cha­li­śmy do Opola, gdzie śpie­wa­jąco, wraz ze stu­den­tami Po­li­tech­niki Opol­skiej, po­zna­wa­li­śmy moż­li­wo­ści kry­jące się w pro­jek­cie Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu. Ogromny tłok przy sto­isku, za­dzi­wia­jąca (na­wet dla nas) fre­kwen­cja w po­łą­cze­niu z za­żartą ry­wa­li­za­cją w cza­sie gry uczy­niła z wi­zyty na Po­li­tech­nice Opol­skiej do­sko­nałe zwień­cze­nie to­urne Zie­lona Góra – Wro­cław – Opole. Po wy­da­niu na­gród, prze­ka­za­niu in­for­ma­cji o pro­jek­cie i em­pi­rycz­nym udo­wod­nie­niu, że do­bra za­bawa może uczyć, de­le­ga­cja PZNiP udała się w drogę powrotną.

Dzię­ku­jemy za nie­za­po­mnianą wi­zytę oraz go­ścinę. Za­pra­szamy i za­chę­camy do czę­stego od­wie­dza­nia na­szego wor­talu oraz śle­dze­nie in­for­ma­cji o ko­lej­nych even­tach. Do zobaczenia!

Powiązane materiały: