Przejdź do treści

Nauka i Postęp z misją we Wrocławiu!

Miejsce: Wrocław
Data: 18 kwietnia 2011

W kwiet­niu, a do­kład­niej 18 kwiet­nia 2011 r. po­sta­no­wi­li­śmy za­ra­zić ideą Na­uki i Po­stępu stu­den­tów Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Kilka dni po wi­zy­cie w Zie­lo­nej Gó­rze de­le­ga­cja na­szego pro­jektu do­je­chała do Wro­cła­wia, gdzie w ra­mach sto­iska za­pra­sza­li­śmy stu­den­tów do wspól­nej gry, a przy oka­zji udzie­la­li­śmy waż­nych i nie­zbęd­nych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych pro­jektu PZNiP. Po wy­da­niu nie­zli­czo­nej ilo­ści na­gród i upo­min­ków oraz wy­li­cze­niu, że nie było w bu­dynku stu­denta który nie za­ła­pał bak­cyla Na­uki i Po­stępu po­sta­no­wi­li­śmy po­że­gnać się z Po­li­tech­niką Wro­cław­ską i ru­szy­li­śmy da­lej w trasę.

Wszyst­kim obec­nym i za­in­te­re­so­wa­nym dzię­ku­jemy za wspólną po­dróż po świe­cie Na­uki i Po­stępu oraz go­rąco za­chę­camy do ak­tyw­nego uczest­nic­twa w ży­ciu na­szego wor­talu. Do zobaczenia!

Powiązane materiały: