Przejdź do treści

Nauka i Postęp w Szczecinie i Zielonej Górze

Miejsce: Szczecin, Zielona Góra
Data: 10-12 grudnia 2012

Za­pra­szamy na ko­lejne spo­tka­nia z Na­uką i Postępem!

Mamy dla Was u kon­kursy z na­gro­dami – ko­szul­kami i no­te­sami. Za­pra­szamy na na­sze sto­iska w Szcze­ci­nie i Zie­lo­nej Gó­rze od 10:00.

Po­nie­dzia­łek: 10 grud­nia – Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski — Wy­dział Nauk Eko­no­micz­nych i Za­rzą­dza­nia, ul Mic­kie­wi­cza 64–66

Wto­rek: 11 grud­nia — Za­chod­nio­po­mor­ski Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­giczny — Wy­dział Kształ­to­wa­nia Śro­do­wi­ska i Rol­nic­twa, ul. Sło­wac­kiego 17

Środa: 12 grud­nia – Uni­wer­sy­tet Zie­lo­no­gór­ski — Wy­dział Ma­te­ma­tyki , In­for­ma­tyki i Eko­no­me­trii ‚ul. prof. Z. Sza­frana 4a

Szcze­góły znaj­dzie­cie na na­szej stro­nie na fa­ce­bo­oku

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów