Przejdź do treści

Nauka i Postęp bawi i uczy tym razem w Zielonej Górze!

Miejsce: Zielona Góra
Data: 15 kwietnia 2011

15 kwiet­nia 2011 ekipa wy­słana przez Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu go­ściła na Uni­wer­sy­te­cie Zie­lo­no­gór­skim. Jak zwy­kle przy­by­li­śmy rano by do go­dzin po­po­łu­dnio­wych wraz ze stu­den­tami UZ zgłę­biać moż­li­wo­ści pro­jektu PZNiP jed­no­cze­śnie do­brze się ba­wiąc. Po raz ko­lejny z na­szym sto­iskiem ze­tknęło się wielu stu­den­tów któ­rzy nie tylko uzy­skali in­for­ma­cje o pro­duk­tach na­szego pro­jektu ale mieli także moż­li­wość na zdo­by­cie na­gród i upo­min­ków projektowych.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim za udział w na­szym even­cie i za­pra­szamy do czę­stego od­wie­dza­nia na­szej strony. Do zobaczenia!

Powiązane materiały: