Przejdź do treści

Kielce — Powrót po krótkiej przerwie

Miejsce: Kielce
Data: 14 czerwca 2011

Po krót­kiej prze­rwie de­le­ga­cja PZNiP wzięła na ce­low­nik Kielce, a do­kład­niej Po­li­tech­nikę Świę­to­krzy­ską. 14 czerwca 2011 r. z no­wymi si­łami roz­po­czę­li­śmy wy­da­rze­nie na te­re­nie Po­li­tech­niki Świę­to­krzy­skiej. Po­dob­nie jak na wcze­śniej­szych wy­jaz­dach nie mu­sie­li­śmy za­chę­cać stu­den­tów do udziału w even­cie od­by­wa­ją­cym się na na­szym sto­isku. Do­bra za­bawa, na­uka, in­for­ma­cji o pro­jek­cie oraz na­grody two­rzą mie­szankę wy­bu­chową, któ­rej nie oprze się ża­den stu­dent. Kiedy za­spo­ko­ili­śmy głód wie­dzy i in­for­ma­cji wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych, po­dzię­ko­wa­li­śmy za go­ścinę i cie­płe przy­ję­cie i uda­li­śmy się w dal­szą podróż.

Za do­brą za­bawę i szczere za­in­te­re­so­wa­nie dzię­ku­jemy wszyst­kim uczest­ni­kom na­szego eventy. Za­pra­szamy do czę­stego od­wie­dza­nia na­szego wortalu!

Do zo­ba­cze­nia!

Powiązane materiały: