Przejdź do treści

Bawiliśmy się razem już drugi raz!

Miejsce: Poznań
Data: 30 marca 2010

Tym ra­zem w Po­zna­niu na Po­li­tech­nice, we środę 30 marca br. „Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu” go­ścił w Cen­trum Wy­kła­dowo-Kon­fe­ren­cyj­nym. Dzięki wspar­ciu Sa­mo­rządu Stu­denc­kiego szybko roz­sta­wi­li­śmy sto­iska (w tym kon­solę i mo­ni­tor) i za­czę­li­śmy wspólną, bar­dzo udaną zabawę.

Od go­dziny 9 do go­dziny 15 wszy­scy uczest­nicy eventu mieli oka­zję wy­słu­chać in­for­ma­cji o pro­jek­cie, wziąć udział w grze, a także zdo­być na­grody i upo­minki od PZNiP. Udzie­la­li­śmy in­for­ma­cji o pro­jek­cie i po­zo­sta­łych pro­duk­tach PZNiP („Pimp My Mind”, „Shot Na­ukowy”, „Aka­de­mic­kie B+R”).

Przez cały czas trwa­nia eventu sto­isko PZNiP od­wie­dziło, po­dob­nie jak w Bia­łym­stoku, około trzy­stu stu­den­tów. Warto za­zna­czyć, że tym ra­zem do­łą­czyła do nas także ka­dra na­ukowo-dy­dak­tyczna w po­staci Pana Pro­dzie­kana z Wy­działu In­for­ma­tyki! Wszyst­kim ser­decz­nie dzię­ku­jemy za wzię­cie udziału w even­cie i za­chę­camy do śle­dze­nia na­szych po­czy­nań w internecie.

Powiązane materiały: