Przejdź do treści

Ambient w Rzeszowie

Miejsce: Rzeszów
Data: 14 grudnia 2011

Po­li­tech­nika Rze­szow­ska zo­stała na­je­chana przez de­le­ga­cję z www​.na​uka​ipo​step​.pl dnia 14.12.2012 r. W do­brych na­stro­jach po wi­zy­cie w Kra­ko­wie przy­stą­pi­li­śmy do dzia­ła­nia na Po­li­tech­nice Rze­szow­skiej. Tym ra­zem też było świet­nie. Jak zwy­kle dużo osób i duże za­in­te­re­so­wa­nie przy sto­isku. Prze­ro­dziło się to w nie­zły ruch, a tym sa­mym dużą ilość in­for­ma­cji jaką udało nam się prze­ka­zać stu­den­tom i pra­cow­ni­kom tej faj­nej uczelni. Oczy­wi­ście każdy kto wziął udział w na­szej, za­ba­wie mógł li­czyć na na­grody, ga­dżety i upominki!

Wszyst­kim bar­dzo dzię­ku­jemy za wspólną za­bawę i do zo­ba­cze­nia już wkrótce!

Powiązane materiały: