Przejdź do treści

Ambient w Olsztynie

Miejsce: Olsztyn
Data: 15 grudnia 2011

Pro­sto z Rze­szowa po­je­cha­li­śmy nie­mal przez całą Pol­skę, aby od­wie­dzić Uni­wer­sy­tet War­miń­sko Ma­zur­ski w Olsz­ty­nie. Po dłu­giej dro­dze do­tar­li­śmy pięt­na­stego grud­nia do Olsz­tyna i na UWM. Za­chwy­ceni ge­nial­nym po­ło­że­niem uczelni roz­po­czę­li­śmy za­ra­ża­nie stu­den­tów UWM ideą na­uki i po­stępu. Ba­wiąc się, udzie­la­jąc in­for­ma­cji o pro­jek­cie, wy­da­jąc ga­dżety i upo­minki udało nam się za­chę­cić duże grono od­bior­ców do głęb­szego za­zna­ja­mia­nia się z na­szym pro­jek­tem i jego pro­duk­tami. Za­równo UWM, mia­sto jak i stu­denci po­zo­sta­wili bar­dzo miłe wspo­mnie­nia i dużą chęć po­wrotu do Olsz­tyna i UWM w nie­da­le­kiej przyszłości.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim za wspólną za­bawę i do szyb­kiego zobaczenia!

Powiązane materiały: