Przejdź do treści

Ambient w Krakowie

Miejsce: Kraków
Data: 13 grudnia 2011

Dwu­na­stego grud­nia by­li­śmy w Gli­wi­cach, a trzy­na­stego można nas było zna­leźć w śnież­nym i bia­łym Kra­ko­wie. Po­zo­sta­jąc w kli­ma­tach po­li­tech­nicz­nych, po­sta­no­wi­li­śmy swoją obec­no­ścią wzbo­ga­cić przed­świą­teczny kli­mat na Po­li­tech­nice Kra­kow­skiej. Stu­denci PK oka­zali się wy­traw­nymi i efek­tyw­nymi gra­czami, dzięki czemu bar­dzo efek­tyw­nie udało nam się na­gra­dzać ga­dże­tami, upo­min­kami i bez­cenną wie­dzą o na­szym pro­jek­cie. Mimo świet­nej za­bawy mu­sie­li­śmy opu­ścić Kra­ków i ge­nialną Po­li­tech­nikę Kra­kow­ską, żeby zdą­żyć na ko­lejne odwiedziny.

Bar­dzo dzię­ku­jemy za wspólną za­bawę i na pewno od­wie­dzimy jesz­cze Po­li­tech­nikę w Krakowie.

Do zo­ba­cze­nia!

Powiązane materiały: