Przejdź do treści

Ambient w Gdańsku

Miejsce: Gdańsk
Data: 16 grudnia 2011

Po Olsz­ty­nie przy­szedł czas na od­wie­dze­nie Po­li­tech­niki Gdań­skiej. Oj działo się w Gdań­sku. Roz­sta­wi­li­śmy się w Klu­bie Stu­denc­kim gdzie wy­mę­czeni tru­dami dnia co­dzien­nego stu­denci przy­cho­dzą aby od­po­cząć i od­re­ago­wać. Na­sze sto­isko, z no­wo­cze­sną kon­solą, ga­dże­tami, na­gro­dami i ofertą roz­wi­ja­ją­cej i wcią­ga­ją­cej roz­rywki wpi­sało się ide­al­nie. Za­an­ga­żo­wani stu­denci, ko­le­dzy i ko­le­żanki ak­tyw­nie ki­bi­cu­jący pod­czas każ­dej gry, wielu za­in­te­re­so­wa­nych pro­jek­tem i na­szą stroną…Gdańsk za­pa­mię­tamy wy­łącz­nie z do­brej strony. Po wy­da­niu nie­mal wszyst­kich na­gród i upo­min­ków ekipa z www​.na​uka​ipo​step​.pl spa­ko­wała się i ru­szyła w drogę po­wrotną do Poznania.

Nie mniej, mamy na­dzieje, że już nie­długo bę­dziemy mo­gli znowu od­wie­dzić Gdańsk i bar­dzo przy­jemną Politechnikę!

Do zo­ba­cze­nia!

Powiązane materiały: