Przejdź do treści

Wydarzenia / Ambienty
Grudzień 2012
P W Ś C P S N
« Marzec 2012    
 12
3456789
13141516
17181920212223
24252627282930
31  
Legenda KonferencjeImprezy i EventySeminariaAmbienty
Nazwa wydarzenia: Miasto: Rodzaj wydarzenia:  

Lista ambientów: Grudzień 2012

Podgląd: Nauka i Postęp w Szczecinie i Zielonej Górze

Nauka i Postęp w Szczecinie i Zielonej Górze

Termin: 10-12 grudnia 2012

Za­pra­szamy na ko­lejne spo­tka­nia z Na­uką i Po­stę­pem! Mamy dla Was u kon­kursy z na­gro­dami – ko­szul­kami i no­te­sami. Za­pra­szamy na na­sze sto­iska w Szcze­ci­nie i Zie­lo­nej Gó­rze od 10:00. Po­nie­dzia­łek: 10 grud­nia – Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski — Wy­dział Nauk Eko­no­micz­nych i Za­rzą­dza­nia, ul Mic­kie­wi­cza 64–66 Wto­rek: 11 grud­nia — Za­chod­nio­po­mor­ski Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­giczny — Wy­dział Kształ­to­wa­nia Śro­do­wi­ska i Rol­nic­twa, ul. Sło­wac­kiego 17 Środa: 12 grudnia – […]

Podgląd: Ambient w Gliwicach

Ambient w Gliwicach

Termin: 12 grudnia 2012

Dwu­na­stego grud­nia 2011 r. www​.na​uka​ipo​step​.pl za­wi­tała w Gli­wi­cach! Tym ra­zem sza­le­li­śmy na kon­soli wraz ze stu­den­tami Po­li­tech­niki Ślą­skiej. Dla tych któ­rzy spo­dzie­wali się na­szej wi­zyty, była to su­per oka­zja, żeby od­stre­so­wać się mię­dzy za­ję­ciami i przy oka­zji za­po­znać się z na­szym pro­jek­tem. Dla ca­łej reszty była to bez wąt­pie­nia su­per nie­spo­dzianka, która za­pew­niła nie tylko go­dziny pierw­szo­rzęd­nej rozrywki, […]