Przejdź do treści

Wydarzenia
Legenda KonferencjeImprezy i EventySeminariaAmbienty
Nazwa wydarzenia: Miasto: Rodzaj wydarzenia:  

Lista minionych wydarzeń:

Podgląd: Ambient w Gliwicach

Ambient w Gliwicach

Termin: 12 grudnia 2012

Dwu­na­stego grud­nia 2011 r. www​.na​uka​ipo​step​.pl za­wi­tała w Gli­wi­cach! Tym ra­zem sza­le­li­śmy na kon­soli wraz ze stu­den­tami Po­li­tech­niki Ślą­skiej. Dla tych któ­rzy spo­dzie­wali się na­szej wi­zyty, była to su­per oka­zja, żeby od­stre­so­wać się mię­dzy za­ję­ciami i przy oka­zji za­po­znać się z na­szym pro­jek­tem. Dla ca­łej reszty była to bez wąt­pie­nia su­per nie­spo­dzianka, która za­pew­niła nie tylko go­dziny pierw­szo­rzęd­nej rozrywki, […]

Podgląd: Nauka i Postęp w Szczecinie i Zielonej Górze

Nauka i Postęp w Szczecinie i Zielonej Górze

Termin: 10-12 grudnia 2012

Za­pra­szamy na ko­lejne spo­tka­nia z Na­uką i Po­stę­pem! Mamy dla Was u kon­kursy z na­gro­dami – ko­szul­kami i no­te­sami. Za­pra­szamy na na­sze sto­iska w Szcze­ci­nie i Zie­lo­nej Gó­rze od 10:00. Po­nie­dzia­łek: 10 grud­nia – Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski — Wy­dział Nauk Eko­no­micz­nych i Za­rzą­dza­nia, ul Mic­kie­wi­cza 64–66 Wto­rek: 11 grud­nia — Za­chod­nio­po­mor­ski Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­giczny — Wy­dział Kształ­to­wa­nia Śro­do­wi­ska i Rol­nic­twa, ul. Sło­wac­kiego 17 Środa: 12 grudnia – […]

Podgląd: Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”

Termin: 9-10 października 2012

In­sty­tut Bi­blio­te­ko­znaw­stwa i In­for­ma­cji Na­uko­wej UMCS w Lu­bli­nie ser­decz­nie za­pra­sza na mię­dzy­na­ro­dową kon­fe­ren­cję na­ukową „Bi­blio­teka, Książka, In­for­ma­cja i In­ter­net 2012”, która od­bę­dzie się w dniach 9–10 paź­dzier­nika 2012 r. w Lu­bli­nie. W trak­cie kon­fe­ren­cji chcie­li­by­śmy do­ko­nać prze­glądu za­równo stanu ba­dań na­uko­wych, jak i roz­wią­zań prak­tycz­nych w na­stę­pu­ją­cych ob­sza­rach te­ma­tycz­nych: 1. Bi­blio­teki cy­frowe, re­po­zy­to­ria wie­dzy, ka­ta­logi i bi­blio­gra­fie on-line, księ­gar­nie in­ter­ne­towe, e‑książki, e‑gazety/​czasopisma i ich […]

Podgląd: Zapraszamy do udziału w „Forum Nowej Nauki”

Zapraszamy do udziału w „Forum Nowej Nauki”

Termin: 17-18 kwietnia 2012

Open Ac­cess jest na­dzieją pol­skiej na­uki? Czy po­win­ni­śmy przejść na „drugi” po­ziom upra­wia­nia wie­dzy w Pol­sce? Jak pol­ska na­uka po­winna kre­ować swój wi­ze­ru­nek? Czym są spo­łecz­no­ściowe pro­jekty na­ukowe? — to wy­brane za­gad­nie­nia, które po­ru­szą uczest­nicy „Fo­rum No­wej Na­uki. Na­uka 2.0 — wię­cej niż in­ter­net”. Cen­trum In­no­wa­cji Trans­feru Tech­no­lo­gii i Roz­woju Uni­wer­sy­tetu (CITTRU) 17 i 18 kwiet­nia na Uniwersytet […]

Podgląd: Politechnika Łódzka z Nauką i Postępem za pan brat!

Politechnika Łódzka z Nauką i Postępem za pan brat!

Termin: 28 marca 2012

Nie tak dawno temu by­li­śmy w Ło­dzi na Po­li­tech­nice i już wtedy wszyst­kie znaki na nie­bie i ziemi wska­zy­wały, że jesz­cze kie­dyś wró­cimy na Po­li­tech­nikę Łódzką. Tak też się stało! Po­now­nie na­wie­dzi­li­śmy PŁ we środę 28.03.2012. Działo się wiele. Wspól­nie ze stu­den­tami i pra­cow­ni­kami Po­li­tech­niki zgłę­bia­li­śmy taj­niki na­uki i tego jak po­zy­tyw­nie wpływa ona na na­szą co­dzien­ność. Oprócz so­lid­nej i przy­jem­nej dawki wie­dzy każdy mógł li­czyć na atrakcyjne […]

Podgląd: Nauka i Postęp wróciła na Politechnikę Opolską!

Nauka i Postęp wróciła na Politechnikę Opolską!

Termin: 27 marca 2012

Po uda­nej ze­szło­rocz­nej wi­zy­cie po­sta­no­wi­li­śmy po­now­nie od­wie­dzić ge­nialną Po­li­tech­nikę w Opolu! Już w ze­szłym roku stu­denci Po­li­tech­niki pod­nie­śli po­przeczkę bar­dzo wy­soko! W tym roku też byli w wy­śmie­ni­tej for­mie. Ba­wi­li­śmy się bar­dzo do­brze, ogłę­bia­jąc swoje za­in­te­re­so­wa­nie na­uką, zdo­by­wa­jąc na­grody i ry­wa­li­zu­jąc w róż­nych po­je­dyn­kach. Wszyst­kim stu­den­tom oraz pra­cow­ni­kom Po­li­tech­niki dzię­ku­jemy za mile spę­dzony czas i mamy na­dzieję, że bę­dziemy mieli jesz­cze oka­zję się spotkać.

Podgląd: Nauka — ludzka rzecz

Nauka — ludzka rzecz

Termin: 16-17 marca 2012

Koło Na­ukowe Stu­den­tów Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego ser­decz­nie za­pra­sza do wzię­cia udziału w trze­ciej edy­cji ogól­no­pol­skiej stu­­dencko-eks­­per­c­kiej kon­fe­ren­cji na­uko­wej: Na­uka — ludzka rzecz która od­bę­dzie się w Kra­ko­wie w dniach 16–17 marca 2012. W ra­mach kon­fe­ren­cji po­ru­szane będą pro­blemy wpływu tak zwa­nego „czyn­nika ludz­kiego” na roz­wój na­uki. W tym roku dys­ku­sji pod­dane zo­staną na­stę­pu­jące pro­blemy: za­lew teo­rii na­uko­wych jako efekt presji […]

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Współczesnego Świata — wyzwania i zagrożenia

Termin: 15 marca 2012

Za­pra­szamy do udziału w II Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Na­uko­wej Bez­pie­czeń­stwo Współ­cze­snego Świata — wy­zwa­nia i za­gro­że­nia! Kon­fe­ren­cja od­bę­dzie się 15 marca 2012 roku w Po­zna­niu. W od­po­wie­dzi na duże za­in­te­re­so­wa­nie I edy­cją kon­fe­ren­cji za­pra­szamy do udziału w jej ko­lej­nej od­sło­nie, kon­ty­nu­ują­cej te­ma­tykę bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­wego i mię­dzy­na­ro­do­wego. Pod­czas kon­fe­ren­cji zo­staną po­ru­szone kwe­stie bez­pie­czeń­stwa w me­diach, ję­zyku, szkole, ro­dzi­nie, kul­tu­rze, eko­lo­gii, eko­no­mii, in­for­ma­tyce, pra­wie, lo­gi­styce oraz […]

Ambient w Gdańsku

Termin: 16 grudnia 2011

Po Olsz­ty­nie przy­szedł czas na od­wie­dze­nie Po­li­tech­niki Gdań­skiej. Oj działo się w Gdań­sku. Roz­sta­wi­li­śmy się w Klu­bie Stu­denc­kim gdzie wy­mę­czeni tru­dami dnia co­dzien­nego stu­denci przy­cho­dzą aby od­po­cząć i od­re­ago­wać. Na­sze sto­isko, z no­wo­cze­sną kon­solą, ga­dże­tami, na­gro­dami i ofertą roz­wi­ja­ją­cej i wcią­ga­ją­cej roz­rywki wpi­sało się ide­al­nie. Za­an­ga­żo­wani stu­denci, ko­le­dzy i ko­le­żanki ak­tyw­nie ki­bi­cu­jący pod­czas każ­dej gry, wielu za­in­te­re­so­wa­nych pro­jek­tem i na­szą stroną…Gdańsk za­pa­mię­tamy wyłącznie […]

Podgląd: Ambient w Olsztynie

Ambient w Olsztynie

Termin: 15 grudnia 2011

Pro­sto z Rze­szowa po­je­cha­li­śmy nie­mal przez całą Pol­skę, aby od­wie­dzić Uni­wer­sy­tet War­miń­sko Ma­zur­ski w Olsz­ty­nie. Po dłu­giej dro­dze do­tar­li­śmy pięt­na­stego grud­nia do Olsz­tyna i na UWM. Za­chwy­ceni ge­nial­nym po­ło­że­niem uczelni roz­po­czę­li­śmy za­ra­ża­nie stu­den­tów UWM ideą na­uki i po­stępu. Ba­wiąc się, udzie­la­jąc in­for­ma­cji o pro­jek­cie, wy­da­jąc ga­dżety i upo­minki udało nam się za­chę­cić duże grono od­bior­ców do głęb­szego za­zna­ja­mia­nia się z na­szym projektem […]

Strona 1 z 3 1 2 3 Ostatni ›