Przejdź do treści

Współpraca z wortalem

Za­pra­szamy do współ­pracy z wor­ta­lem na​uka​ipo​step​.pl

Pro­simy o kon­takt z re­dak­cją pod ad­re­sem redakcja@​naukaipostep.​pl

Co możemy zaoferować?

  • Pro­mo­cję osią­gnięć na­uko­wych stu­den­ten­tów, ba­da­czy, pra­cow­ni­ków na­uko­wych w pro­gra­mie „Shot na­ukowy” i „Pimp My Mind”.
  • Pro­mo­cje i in­for­ma­cje o re­ali­zo­wa­nych przez Pań­stwa przed­się­wzię­ciach na­uko­wych oraz zwią­za­nych z branżą B+R na ła­mach cza­so­pi­sma „Aka­de­mic­kie B+R” oraz na wor­talu na​uka​ipo​step​.pl.
  • Prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji o sta­żach, prak­ty­kach oraz kon­fe­ren­cjach i even­tach za po­śred­nic­twem na­szej apli­ka­cji mo­bil­nej. Wię­cej in­for­ma­cji o apli­ka­cji — tu­taj.

Czego oczekujemy?

  • Pi­szesz tek­sty po­pu­lar­no­nau­kowe, na­ukowe? A może uwa­żasz, że pi­szesz tek­sty, które po pro­stu spodo­bają się na­szym Czy­tel­ni­kom — na­pisz do nas!
  • Or­ga­ni­zu­jesz kon­fe­ren­cję lub event — po­wia­dom nas o nim!
  • Chcesz się po­chwa­lić swoim osią­gnię­ciem ba­daw­czym — nie omiesz­kaj nas poinformować!
  • Wy­da­łeś in­fe­re­su­jącą książkę? Prze­ślij ją nam do recenzji!

Kontakt​


Re­dakcja wor­talu „Nauka i Postep”

Po­li­tech­nika Poznańska
Dział In­for­macji i Promocji
pl. M. Skło­dow­skiej-​Cu­rie 5

60–965 Po­znań
tel. 61 665 3980

email: redakcja@​naukaipostep.​pl