Przejdź do treści

Zobaczyć świat

Dla osób nie­wi­dzą­cych po­ja­wiła się na­dzieja, że zo­ba­czą ota­cza­jący ich świat. Bę­dzie to moż­liwe dzięki naj­now­szej technologii.

Wła­śnie za­twier­dzono do uży­cia w Eu­ro­pie pierw­sze bio­niczne oko. Im­plant ten daje na­dzieję na od­zy­ska­nie wzorku oso­bom z uszko­dzo­nymi fo­to­re­cep­to­rami w siat­kówce oka.

Im­plant Ar­gus II to 60 elek­trod, które zo­stają wsz­cze­pione w siat­kówkę. Ko­lej­nym jego ele­men­tem jest mi­nia­tu­rowa ka­mera, która prze­chwy­tuje ob­raz, a świa­tło za­mie­nia w im­pulsy elek­tro­che­miczne, a te tra­fiają przez nerw optyczny do mózgu.

Do­tych­cza­sowe te­sty kli­niczne bio­nicz­nego oka prze­pro­wa­dzane na oso­bach nie­wi­do­mych w wieku od 28 do 77 lat po­twier­dziły jego sku­tecz­ność. Choć efekty za­sto­so­wa­nia im­plantu były różne, naj­waż­niej­sze – a więc przy­wró­ce­nie wi­dze­nia – na­stą­piło u wszyst­kich pa­cjen­tów. Jedni z nich po­tra­fili roz­po­znać kształt, inni mo­gli na­wet od­czy­tać na­główki gazet.

Im­plant Ar­gus II pro­du­ko­wany przez firmę Se­cond Si­ght Me­di­cal Pro­ducts stał się pierw­szym, po­wszech­nie do­stęp­nym bio­nicz­nym okiem. Im­plant jest, jak po­ka­zały ba­da­nia, sku­teczny, ale nie jest tani. W nie­któ­rych kra­jach w Eu­ro­pie kosz­tuje 73.000 euro. Jest jed­nak spora szansa, że wraz z jego bar­dziej po­wszech­nym uży­ciem jego cena spadnie.

Powiązane materiały: