Przejdź do treści

Zergowie na igrzyskach olimpijskich

Czy gry kom­pu­te­rowe mogą stać się nową dys­cy­pliną olim­pij­ską? Dla wielu z Was to py­ta­nie bę­dzie pew­nie ab­sur­dalne. Wy­chu­dzeni chłopcy w gru­bych oku­la­rach obok Mi­cha­ela Phelpsa? Nie do pomyślenia…

…tyle tylko, że za­wo­dowi gra­cze nie są wy­chu­dzo­nymi chłop­cami w gru­bych oku­la­rach. Tre­ner Jung Jong Hy­una, pro­fe­sjo­nal­nego za­wod­nika zna­nego rów­nież jako Mvp, mówi w roz­mo­wie dla te­le­wi­zji CNN, że od­po­wiedni tre­ning fi­zyczny to wa­ru­nek cy­ber­spor­to­wych suk­ce­sów. I chyba wie, co mówi, skoro jego pod­opieczny bywa uzna­wany za naj­lep­szego gra­cza na świe­cie w Star­Craft II. Co to za gra? Kon­ty­nu­acja Star­Cra­fta, który jest dziś w Ko­rei Po­łu­dnio­wej nie­malże spor­tem na­ro­do­wym, oglą­da­nym przez dzie­siątki ty­sięcy lu­dzi na wiel­kich stadionach.

Ale słynne pro­duk­cje firmy Bliz­zard mają swo­ich mi­ło­śni­ków nie tylko w Ko­rei. 16 wrze­śnia tego roku za­koń­czyły się mi­strzo­stwa Eu­ropy w Star­Craft II, w któ­rych zwy­cię­żył Ilyes „Ste­phano” Sa­to­uri, in­ka­su­jąc 24 000 do­la­rów. W ca­łej swo­jej ka­rie­rze fran­cu­ski za­wod­nik zdo­był już 190 000 do­la­rów, a to do­piero dzie­więt­na­sto­la­tek (Jung Jong Hyun zresztą jest nie­wiele star­szy – on ma lat dwa­dzie­ścia je­den). Zo­ba­czymy, jak mu pój­dzie na li­sto­pa­do­wych mi­strzo­stwach świata.

E‑sportowcy, cy­ber­spor­towcy – tymi sło­wami okre­śla się czę­sto ta­kich gra­czy jak Mvp i Ste­phano. I być może to, co ro­bią ci mło­dzi lu­dzie, rze­czy­wi­ście nie różni się w swej isto­cie od uzna­nych dys­cy­plin spor­to­wych. Oby­dwaj re­gu­lar­nie ćwi­czą, za­ra­biają duże pie­nią­dze, przy­cią­gają licz­nych wi­dzów, mają od­da­nych fa­nów… Je­żeli zaś są już te­raz spor­tow­cami, to może oni lub ich na­stępcy – za pięć, dzie­sięć, pięt­na­ście, dwa­dzie­ścia lat – będą rów­nież olimpijczykami?

A je­śli jesz­cze nie wie­cie, kim są Ze­rgo­wie, to do­wiedz­cie się wię­cej o cy­klu Star­Craft. Na przy­kład na Po­li­buda Ga­ming Zone.

Więcej nauki o grach na „Polibuda Gaming Zone”


Li­cense Attribution Some ri­ghts re­se­rved by wo­odley­won­der­works

Powiązane materiały: