Przejdź do treści

Zapowiedź — Noc Naukowców 2010

24 wrze­śnia 2010 już po raz czwarty od­bę­dzie się Noc Na­ukow­ców w Po­zna­niu, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem jest Po­li­tech­nika Po­znań­ska. Te­go­roczny pro­jekt Noc Na­ukow­ców w Wiel­ko­pol­sce jest kon­ty­nu­acją pro­jek­tów z trzech po­przed­nich lat – 2007, 2008 i 2009- które od­nio­sły ogromny suk­ces. Marka Nocy Na­ukow­ców w Po­zna­niu jest roz­po­zna­walna. Im­preza stała się waż­nym ele­men­tem pro­mo­wa­nia wi­ze­runku po­znań­skich na­ukow­ców. Z ro­sną­cego z roku na rok udziału w im­pre­zie wi­dać, że za­bawa w na­ukowca jest cie­kawa. Dla­tego też po­zna­niacy z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kają na ko­lejną edy­cję imprezy.

Pro­jekt za­kłada udział 4 wiel­kich ośrod­ków aka­de­mic­kich — 3 naj­więk­szych uczelni w Wiel­ko­pol­sce: Po­li­tech­niki Po­znań­skiej, Uni­wer­sy­tetu im. A. Mic­kie­wi­cza i Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego oraz Po­znań­skiego Cen­trum Su­per­kom­pu­te­rowo– Sie­cio­wego, naj­więk­szego ośrodka ba­daw­czo-na­uko­wego w Pol­sce w dzie­dzi­nie in­for­ma­tyki. Otwo­rzą one swoje mury dla dzieci i mło­dzieży oraz wszyst­kich tych, któ­rzy na co dzień nie mają do czy­nie­nia z na­ukow­cami i uczel­niami. Noc Na­ukow­ców zna­cząco wpływa na wi­ze­ru­nek na­ukowca, a pu­blicz­ność jest bar­dzo za­in­te­re­so­wana im­prezą stop­niowo zmie­nia­jąc po­glądy na te­mat naukowców.

Waż­nym ele­men­tem pro­mu­ją­cym ideę im­prezy w Eu­ro­pie jest ogól­no­pol­ska strona Nocy Na­ukow­ców: www​.noc​nau​kow​cow​.pl

Jak po­wie­dział Al­bert Ein­stein: „Wy­obraź­nia jest waż­niej­sza od wie­dzy” dla­tego da­jemy szansę miesz­kań­com Wiel­ko­pol­ski roz­wi­jać za­równo wy­obraź­nię jak i wiedzę.

Powiązane materiały: