Przejdź do treści

Zajęcia dla studentów poprowadzi… hologram

Eu­ro­pej­ska Wyż­sza Szkoła Prawa i Ad­mi­ni­stra­cji w War­sza­wie bę­dzie miała wkrótce no­wego „wy­kła­dowcę”. Od se­me­stru let­niego za­ję­cia ze stu­den­tami po­pro­wa­dzi… hologram.

Strona in­ter­ne­towa po­świę­cona pro­jek­towi ho­lo­gram le­ar­ning ru­sza już te­raz. Do tej pory ho­lo­gramy wy­ko­rzy­sty­wane były głów­nie w re­kla­mie (jako ele­ment pro­mo­cji no­wego pro­duktu) i w branży roz­ryw­ko­wej – pod­czas kon­cer­tów, czy wi­do­wisk te­le­wi­zyj­nych. Po tech­no­lo­gię chęt­nie sięga też duży biz­nes, or­ga­ni­zu­jąc kon­fe­ren­cję i umoż­li­wia­jąc jej uczest­ni­kom udział w cza­sie rze­czy­wi­stym w wy­da­rze­niu, bez ko­niecz­no­ści prze­miesz­cza­nia się. Te­raz przy­szła pora na uczel­nie. Jak to bę­dzie wy­glą­dało w praktyce?

Tre­ści wy­kła­dów będą prze­ka­zy­wane w for­mie ho­lo­gra­mów wy­kła­dow­ców przed­mio­tów, dzięki czemu stu­denci będą mieli od­wzo­ro­wany jego do­kładny ob­raz. Ma to za­pew­nić więk­szy re­alizm i mo­ty­wa­cję do udziału w za­ję­ciach niż w przy­padku tra­dy­cyj­nych plat­form e‑learningowych. Na­uka z wy­ko­rzy­sta­niem ho­lo­gra­mów bę­dzie od­by­wała się w cza­sie rze­czy­wi­stym, ale stu­denci będą mieli też moż­li­wość po­wrotu do wy­bra­nych wy­kła­dów w do­god­nym dla sie­bie momencie.

Na ca­łym świe­cie, w du­żych sku­pi­skach pol­skich imi­gran­tów, ale też w mia­stach i mia­steczka na te­re­nie ca­łej Pol­ski, zwłasz­cza tam gdzie jest utrud­niony do­stęp do wie­dzy, bę­dziemy two­rzyli miej­sca, gdzie z wy­kładu bę­dzie mo­gło sko­rzy­stać jed­no­cze­śnie kilka lub na­wet kil­ka­dzie­siąt osób. Je­ste­śmy rów­nież w fa­zie koń­co­wych te­stów in­dy­wi­du­al­nego roz­wią­za­nia, dzięki któ­remu każdy za­in­te­re­so­wany bę­dzie mógł sko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści kształ­ce­nia w domu – po­wie­działa w wy­wia­dzie dla Onetu Mał­go­rzata Wir­tek, dy­rek­tor ge­ne­ralny Eu­ro­pej­skiej Wyż­szej Szkoły Prawa i Administracji.

Od przy­szłego roku nowa tech­no­lo­gia zo­sta­nie także wpro­wa­dzona do li­ceów dla do­ro­słych, które na­leżą do EWSPiA.

Taka forma kształ­ce­nia ma nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści wy­ko­rzy­sta­nia za­równo na po­zio­mie szkoły pod­sta­wo­wej, śred­niej jak i wyż­szej, ale także w po­staci kur­sów i szko­leń – tłu­ma­czy Mał­go­rzata Wirtek.

Powiązane materiały: