Przejdź do treści

Wyłącz szumy i usłysz muzykę

Wielu z nas ma jesz­cze na­gra­nia z cza­sów „gdy nam śpie­wał Elvis Pre­sley”. Nie­stety, mu­zyka na pły­tach ana­lo­go­wych czy ta­śmach ma­gne­to­fo­no­wych nie jest już prze­waż­nie naj­lep­szej ja­ko­ści. Oprócz dźwię­ków mi­łych dla ucha czę­sto sły­chać także róż­nego ro­dzaju trza­ski i szumy. Każ­dego me­lo­mana po­winna za­in­te­re­so­wać sa­mo­dzielna, zdalna – bo przez in­ter­net — moż­li­wość do­sto­so­wa­nia swo­jej ar­chi­wal­nej pły­to­teki do dzi­siej­szych wy­mo­gów ja­ko­ści. Zwłasz­cza, że nic to nie kosztuje.

Ka­te­dra Sys­te­mów Mul­ti­me­dial­nych Po­li­tech­niki Gdań­skiej uru­cho­miła in­ter­ne­towy ser­wis re­kon­struk­cji sta­rych, nie­wy­raź­nych nagrań.

Mamy już zre­kon­stru­owane na­gra­nia mar­szałka Jó­zefa Pił­sud­skiego, który mó­wił do pa­te­fonu i brzmiało to bar­dzo nie­wy­raź­nie — za­chwala tech­no­lo­gię szef pro­jektu pro­fe­sor An­drzej Czy­żew­ski — od kil­ku­dzie­się­ciu lat cała hi­sto­ria i kul­tura jest za­pi­sana w tego typu na­gra­niach.

Je­żeli chcie­li­by­ście spró­bo­wać wła­snych sił i po­pra­wić ja­kość na­grań wa­szych ro­dzi­ców a może i dziad­ków, ro­biąc im przy oka­zji miłą nie­spo­dziankę, zaj­rzyj­cie tu­taj.

Ser­wis jest jesz­cze na eta­pie eks­pe­ry­men­to­wa­nia i „do­piesz­cza­nia”. Za­nim uru­cho­miona zo­sta­nie moż­li­wość do­ko­ny­wa­nia re­kon­struk­cji na­grań sa­mo­dziel­nie, wy­brane pliki są po­pra­wiane i czysz­czone z dźwię­ko­wych bru­dów przez pra­cow­ni­ków Ka­te­dry na zle­ce­nie wła­ści­cieli uni­ka­to­wych nagrań.

Ser­wis re­kon­struk­cji na­grań ofe­ruje nie tylko po­pra­wia­nie ja­ko­ści ma­te­ria­łów mu­zycz­nych, ale także słow­nych, re­por­ter­skich czy spe­cjal­nych za­pi­sów do­ku­men­tal­nych. Do­ce­lowo wszyst­kie stare na­gra­nia „ob­ro­bione” w ser­wi­sie mają być do­stępne dla za­in­te­re­so­wa­nych. W pełni go­towy ser­wis ma ru­szyć w dru­giej po­ło­wie tego roku.

Usługa in­ter­ne­towa tego typu, to jest coś, czego nie ma ni­gdzie na świe­cie — za­chwala pro­jekt pro­fe­sor Czyżewski.

Za sys­tem ar­chi­wi­za­cji i re­kon­stru­owa­nia dźwięku jego twórcy otrzy­mali no­mi­na­cję do Zło­tego Me­dalu na tar­gach no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii dla prze­my­słu ITM w Po­zna­niu. Te­raz czas na uzna­nie ko­rzy­sta­ją­cych z ser­wisu internautów.

Powiązane materiały: