Przejdź do treści

Wyciśniesz ketchup do ostatniej kropelki!

W końcu mamy roz­wią­za­nie tech­no­lo­giczne dla tych, któ­rych de­ner­wują wszyst­kie po­zo­sta­ło­ści w sło­ikach i bu­tel­kach, bo nie lu­bią mar­no­wać jedzenia!

Nowa po­włoka, opra­co­wana przez dok­to­ranta z MIT Da­ve’a Smi­tha sprawi, że w bu­telce z Li­qu­iGlide nie zo­sta­nie ani kro­pla ket­chupu! Li­qu­iGlide to nie­przy­wie­ra­jąca po­włoka, którą po­kryto wnę­trze opa­ko­wa­nia. Dzięki niej cała za­war­tość po­jem­nika spływa w dół bez ko­niecz­no­ści grze­ba­nia w środku no­żem czy sto­so­wa­nia in­nych, rów­nież mało sku­tecz­nych, me­tod wy­do­by­wa­nia resz­tek z bu­telki. Skład­niki po­śli­zgo­wej sub­stan­cji nie są tok­syczne, a po­włoka może zo­stać umiesz­czona na róż­nych ro­dza­jach ma­te­ria­łów, szkla­nych czy plastikowych.

Li­qu­iGlide to je­dyna w swoim ro­dzaju po­wierzch­nia, po­nie­waż jest jak ciecz o upo­rząd­ko­wa­nej struk­tu­rze, jest sztywna jak ciało stałe, ale ob­śli­zgła jak płyn — wy­ja­śnia wy­na­lazca Dave Smith.

Za­sto­so­wa­nie no­wego ro­dzaju po­włoki za­pewne nie ogra­ni­czy się tylko do bu­te­lek z ketchupem.

By­li­śmy, i na­dal je­ste­śmy, za­in­te­re­so­wani po­włoką za­po­bie­ga­jącą po­kry­wa­niu po­wierzchni szro­nem, za­po­bie­ga­jącą po­wsta­wa­niu za­to­rów w ga­zo­cią­gach i ro­po­cią­gach oraz sprzy­ja­jącą szyb­kiemu spły­wa­niu wody, np. z szyb sa­mo­cho­do­wych — do­dał Smith.

Ta­kie za­sto­so­wa­nia wy­ma­gają jed­nak dłuż­szych przy­go­to­wań przed wpro­wa­dze­niem na ry­nek. Z bu­telką ket­chupu było naj­ła­twiej. Wy­na­la­zek ra­czej nie wzbu­dzi za­chwytu firm pro­du­ku­ją­cych po­mi­do­rowy sos… Prze­cież im wię­cej zo­staje w bu­telce, tym wię­cej no­wych bu­te­lek sprzedają. 

Jak wam się po­doba? Przy­znaj­cie — ile razy pró­bo­wa­li­ście roz­pacz­li­wie „wy­ci­snąć” z bu­telki ket­chup do ostat­niej kro­pelki? Na cześć wy­na­lazcy — grupa Las Ketchup

Powiązane materiały: