Przejdź do treści

Wycieczka w pięciu zmysłach

Na­ukowcy z To­kio pra­cują nad sy­mu­la­to­rem rze­czy­wi­sto­ści, dzięki któ­remu ja­poń­scy eme­ryci będą mo­gli zwie­dzać świat wir­tu­al­nie i do­zna­wać wra­żeń aż w pię­ciu zmy­słach, nie tylko pa­trząc i słu­cha­jąc, ale także czu­jąc za­pa­chy, wiatr na twa­rzy czy ru­chy swego ciała.

Sys­tem obej­muje ekran z trój­wy­mia­ro­wym ob­ra­zem, słu­chawki, fo­tel mo­gący po­ru­szać się w róż­nych płasz­czy­znach i wi­bro­wać, ru­chome pe­dały pod stopy zdolne imi­to­wać różne formy na­ci­sku od pod­łoża, roz­pro­wa­dzacz za­pa­chów, a także wia­tra­czek do sy­mu­la­cji wia­tru. Waż­nym ele­men­tem jest opro­gra­mo­wa­nie, które in­te­gruje dzia­ła­nie tych wszyst­kich elementów.

Sy­mu­la­tor umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom np. po­czu­cie się w roli sprin­tera bie­gną­cego po re­kord na 100m — po­ru­sza­nie no­gami, wraz z wi­bra­cjami o róż­nym na­tę­że­niu, za­pew­nia dość wia­ry­godny efekt tego typu. Na­to­miast pod­czas wir­tu­al­nej wy­cieczki do We­ne­cji, oprócz wi­do­ków i dźwię­ków mia­sta, użyt­kow­nik po­czuje za­pa­chy do­bie­ga­jące z re­stau­ra­cji lub za­pach tam­tej­szych ro­ślin, a na ciele po­wiew ła­god­nej mor­skiej bryzy. Sy­mu­la­tor rze­czy­wi­sto­ści opra­co­wuje się szcze­gól­nie z my­ślą o pro­jek­cji wy­cie­czek dla ja­poń­skich seniorów.

Eks­perci w tym kraju mar­twią się sta­rze­niem się ich spo­łe­czeń­stwa: od 1980 od­se­tek osób w wieku 0–14 spadł o po­łowę, a tych w wieku po­wy­żej 65 wzrósł dwu­krot­nie (23% w 2010). Czę­sto po­de­szły wiek ozna­cza pro­blemy z mo­bil­no­ścią, a za­tem ogól­niej z ak­tyw­no­ścią ży­ciową. Do­stęp­ność dość re­ali­stycz­nych wir­tu­al­nych od­po­wied­ni­ków tu­ry­styki, wnio­słaby tu nowy im­puls dla ja­ko­ści życia.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów