Przejdź do treści

Współczesne systemy alarmowe

Czy sms-em z do­wol­nego miej­sca na świe­cie można na przy­kład wy­łą­czyć ogrze­wa­nie w domu, pod­nieść w nim ro­lety lub roz­po­cząć zra­sza­nie ogrodu? Jesz­cze nie tak dawno wiele osób za­pewne mia­łoby trud­ność z od­po­wie­dzią na to py­ta­nie. Dzi­siaj po­wszech­nie już wia­domo, że tak. Nie bez przy­czyny o sys­te­mach alar­mo­wych mówi się, że są in­te­li­gentne. Po­dob­nie zresztą, jak domy.

Alarm w każ­dej for­mie (dźwię­ko­wej, ra­dio­wej, sms-owej, ma­ilo­wej) jest in­for­ma­cją o zda­rze­niu. Po­winna ona do­trzeć na­tych­miast i nie­za­wod­nie pod wska­zany przez nas ad­res, nie­za­leż­nie od na­wet naj­bar­dziej nie­sprzy­ja­ją­cych wa­run­ków ze­wnętrz­nych. To jedna z klu­czo­wych funk­cji każ­dego sys­temu alar­mo­wego, gdyż od mo­mentu otrzy­ma­nia in­for­ma­cji li­czą się za­pla­no­wane: spo­sób i czas re­ak­cji nań. Im szyb­sza re­ak­cja, tym mniej­sze za­gro­że­nie dla na­szego mie­nia i bezpieczeństwa.

To mię­dzy in­nymi ma­jąc na uwa­dze, firma „Sa­tel” wdro­żyła se­rie apli­ka­cji, dzięki któ­rym te­le­fony stają się ma­ni­pu­la­to­rami sys­te­mów alar­mo­wych czy ekra­nami wy­świe­tla­ją­cymi ob­raz z ka­mer umiesz­czo­nych w chro­nio­nych przez nas obiek­tach. Apli­ka­cje dzia­łają w kon­fi­gu­ra­cji z te­le­fo­nami tra­dy­cyj­nymi, do­ty­ko­wymi, sys­te­mami Go­ogle An­droid, urzą­dze­niami Ap­ple iPhone.

Za­awan­so­wane sys­temy łącz­no­ści oparte są na tech­no­lo­gii GSM i TCP/​IP In­ter­net. To dzięki nim masz stały kon­takt ze swoim do­mem, miesz­ka­niem, biu­rem, firmą. Na­wet z naj­bar­dziej od­le­głego miej­sca mo­żesz za­rzą­dzać sys­te­mem alar­mo­wym i skon­fi­gu­ro­wa­nymi z nim urzą­dze­niami. Na przy­kład przy po­mocy mo­dułu INT-VG, te­go­rocz­nej no­wo­ści „Sa­tela”, moż­liwe jest zdalne ste­ro­wa­nie przez do­wolny te­le­fon z wy­bie­ra­niem to­no­wym przy uży­ciu menu gło­so­wego. Mo­duł, oprócz in­nych za­let, ma i tę, że pełni rolę 16-ko­mu­ni­ka­to­wego syn­te­zera mowy, który umoż­li­wia po­wia­da­mia­nie gło­sowe o wy­bra­nych zda­rze­niach w twoim sys­te­mie alar­mo­wym. Jest to ko­lejny krok w kie­runku uprosz­cze­nia ob­sługi sys­temu dla użytkownika.

Cen­trale alar­mowe współ­pra­cują z więk­szo­ścią wy­stę­pu­ją­cych na rynku urzą­dzeń pe­ry­fe­ryj­nych (czuj­niki, czujki, kon­tak­trony, de­tek­tory itp.), daje to in­sta­la­to­rom sze­roki wa­chlarz moż­li­wo­ści ich wy­ko­rzy­sta­nia. In­te­li­gentne sys­temy alar­mowe nie ogra­ni­czają się wy­łącz­nie do re­je­stro­wa­nia zda­rzeń i po­wia­da­mia­nia o nich. Może to być na przy­kład au­to­ma­tyczne za­mknię­cie za­woru wody – po wy­kry­ciu za­la­nia. Te sys­temy umoż­li­wiają także, i to w co­raz więk­szym stop­niu, zdalne ste­ro­wa­nie róż­nymi urzą­dze­niami. Z do­wol­nego miej­sca, na przy­kład w dro­dze do domu z sa­mo­chodu lub po­ciągu, mo­żemy za­rzą­dzać oświe­tle­niem, ogrze­wa­niem (także so­lar­nym), kli­ma­ty­za­cją, ro­le­tami ze­wnętrz­nymi i we­wnętrz­nymi, bramą ga­ra­żową, sprzę­tem au­dio-wi­deo, zra­sza­niem ogrodu. Z jed­nej strony jest to kom­fort, z dru­giej – szansa na ob­ni­że­nie kosz­tów eks­plo­ata­cji domu. Przy obec­nych ce­nach ener­gii, gazu i wody ma to nie­ba­ga­telne znaczenie.

Do­brze skon­fi­gu­ro­wany i za­in­sta­lo­wany sys­tem umoż­li­wia ob­ser­wa­cję domu czy firmy z dala od nich (wła­ści­wie z do­wol­nego miej­sca na świe­cie) na wy­świe­tla­czu te­le­fonu ko­mór­ko­wego, mo­ni­tora kom­pu­tera. Wła­ści­wie do­brane i ulo­ko­wane ka­mery (które co­raz czę­ściej stają się zin­te­gro­wa­nym ele­men­tem alarmu), prze­każą wy­so­kiej ja­ko­ści ob­raz za­równo dniem, jak i nocą.

Cie­szy fakt, że pol­ska firma „Sa­tel” jest li­de­rem na rynku elek­tro­nicz­nych sys­te­mów za­bez­pie­czeń. W jej ofer­cie są mię­dzy in­nymi cen­trale alar­mowe, sy­gna­li­za­tory, czujki, sta­cje mo­ni­to­ru­jące, ste­row­niki ra­diowe, dziel­niki ekran i za­si­la­cze bu­fo­rowe, (prze­wo­dowe i bez­prze­wo­dowe). In­no­wa­cyjne roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne sto­suje się tu­taj na co dzień za­równo w sprzę­cie, jak i jego opro­gra­mo­wa­niu. Pro­duk­cja jest zgodna z naj­wyż­szymi stan­dar­dami i zauto­ma­ty­zo­wana pra­wie w stu pro­cen­tach. Wy­roby gdań­skiej firmy znane są w po­nad czter­dzie­stu kra­jach Eu­ropy i Azji.

Elż­bieta Majchrowicz

Powiązane materiały: