Przejdź do treści

Wirtualny ogródek, realne warzywa

Za­bie­gani miesz­kańcy miast naj­czę­ściej nie po­sia­dają wła­snego ogródka. Na­wet je­śli go mają, to brak im czasu lub są zbyt le­niwi na za­ję­cie się grząd­kami. Ale chęt­nie chcie­liby mieć w domu zdrowe i eko­lo­giczne wa­rzywa i owoce. Jed­nak dla chcą­cego nic trudnego!

In­sty­tut rol­nic­twa w por­tu­gal­skiej Bejy udo­stęp­nił te­ren uprawny na re­ali­za­cję pro­jektu ogród­ków dział­ko­wych nad­zo­ro­wa­nych za po­śred­nic­twem mo­ni­to­ringu. Ho­dowlę wa­rzyw i owo­ców pro­wa­dzą in­ter­nauci, a ro­bią to za po­mocą sys­temu ka­mer. Nie­co­dzienna ho­dowla rolna do złu­dze­nia przy­po­mina fa­ce­bo­okową za­bawę w Farm Ville, tylko upra­wiane ro­śliny są w stu pro­cen­tach praw­dziwe. Wir­tu­alny jest tylko sys­tem za­rzą­dza­nia grządkami.

Zna­jo­mość taj­ni­ków uprawy ro­ślin nie jest tu wy­ma­gana od in­ter­nau­tów, w ich imie­niu ho­dowlą zaj­mują się pro­fe­sjo­na­li­ści — po­in­for­mo­wał Luis Luz, ko­or­dy­na­tor pro­jektu My​Farm​.com — za wy­na­ję­cie 50 me­trów kwa­dra­to­wych ziemi upraw­nej oraz spe­cja­li­sty płaci się co mie­siąc 25 euro. 

Za po­śred­nic­twem dzia­ła­ją­cych 24 go­dziny ka­mer in­ter­ne­towi „ogrod­nicy” mogą na bie­żąco kon­tro­lo­wać sy­tu­ację w eks­pe­ry­men­tal­nym ogro­dzie, w któ­rym de facto za­da­nia wy­ko­nują pra­cow­nicy in­sty­tutu rol­nic­twa. Ko­mendy dla nich wy­da­wane są za po­śred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej. In­ter­nauci mają wpływ na cały pro­ces uprawy: od wy­boru ro­ślin i za­ma­wia­nia zia­ren, po od­biór w domu doj­rza­łych wa­rzyw i owoców.

Chcemy do­trzeć też do pa­sjo­na­tów ogrod­nic­twa z aglo­me­ra­cji miej­skich, któ­rzy nie mogą po­zwo­lić so­bie na ka­wa­łek ziemi upraw­nej — po­wie­dział Luis Luz — jedną z za­let udziału w My​Farm​.com jest do­stęp do zdro­wych i eko­lo­gicz­nych pro­duk­tów spożywczych.

Tylko jak sma­kuje eko­lo­giczny po­mi­dor wy­słany mailem..? 😉

Powiązane materiały: