Przejdź do treści

Wirtualna moda

Przed nami syl­we­strowe sza­leń­stwo, ale przed­tem prze­gląd szaf i skle­pów w po­szu­ki­wa­niu mod­nych ciu­chów. Może in­spi­ra­cje znaj­dziemy w wir­tu­al­nym świecie?

Ze­spół na­ukow­ców z La­val Uni­ver­sity w Ka­na­dzie, pod kie­row­nic­twem dr Mat­thieu Gu­it­tona, za­jął się nieco ba­nal­nym te­ma­tem – jak ubie­rają swoje awa­tary użyt­kow­nicy wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści „Se­cond Life”. Jak wy­ka­zało ba­da­nie awa­tary ko­biece od­sła­niają o wiele wię­cej na­giego ciała niż awa­tary męskie.

W rze­czy­wi­stym świe­cie moda, poza za­sto­so­wa­niem pre­fe­ro­wa­nego stylu kroju i do­dat­ków, jest także wy­pad­kową kli­matu, śro­do­wi­ska, uwa­run­ko­wań kul­tu­ro­wych i czy­sto fi­zycz­nych. W wir­tu­al­nym świe­cie tego typu ogra­ni­cze­nia nie obo­wią­zują. Gra­cze mogą two­rzyć wła­sne style i i ubie­rać swoje awa­tary w co tylko chcą, uży­wa­jąc oczy­wi­ście na­rzę­dzi do­star­czo­nych przez twór­ców gry.

Ka­na­dyj­czycy prze­ana­li­zo­wali stroje po­nad 400 awa­ta­rów z Se­cond Life. Awa­tary mę­skie miały na so­bie ubra­nia za­kry­wa­jące od 75 proc. do 100 proc. ciała, na­to­miast tylko 5 proc. awa­ta­rów ko­bie­cych można było za­li­czyć do tego sa­mego prze­działu. Z ko­lei 47 proc. awa­ta­rów ko­bie­cych było ubra­nych w stroje osła­nia­jące od 25 proc. do 49 proc. po­wierzchni ciała; mę­skich awa­ta­rów tego typu było je­dy­nie 9 proc. Nie były za­cho­wy­wane przy tym mier­niki atrak­cyj­no­ści znane z rze­czy­wi­stego świata np. pro­cent od­sła­nia­nia re­gionu piersi i bio­der dla kobiet.

We­dług ba­da­czy w wir­tu­al­nym świe­cie pa­nuje pod tym wzglę­dem do­wol­ność, a stroje są zwy­kle bar­dzo „ko­mik­sowe” i ekstrawaganckie.

Od­kry­cia te po­zwa­lają na zro­zu­mie­nie w jaki spo­sób spe­cy­ficzne spo­soby od­sła­nia­nia ciała wpły­wają na wza­jemne in­te­rak­cje mię­dzy­ludz­kie w świe­cie re­al­nym i wir­tu­al­nym. Opcje (np. pro­jek­to­wa­nia stroju dla gra­cza w świe­cie wir­tu­al­nym) sta­no­wią świetne na­rzę­dzie do ba­dań za­cho­wań ludz­kich ukry­tych pod ogra­ni­cze­niami śro­do­wi­sko­wymi i fi­zycz­nymi. W tym przy­padku po­ka­zują wielką róż­nicę mię­dzy płciami w po­ka­zy­wa­niu nie­osło­nię­tego ciała – stwier­dził w opi­sie ba­dań dr Guitton.

Czyżby pa­no­wie, na­wet w wir­tu­al­nym świe­cie, byli bar­dziej wstydliwi?

Powiązane materiały: