Przejdź do treści

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Po­trzeby, na które od­po­wiada projekt:

Istotne ba­riery w do­sto­so­wy­wa­niu sys­temu kształ­ce­nia za­wo­do­wego do po­trzeb re­gio­nal­nego rynku pracy, zwią­zane są z po­zy­ski­wa­niem i wy­ko­rzy­sta­niem in­for­ma­cji o rynku pracy i jego po­wią­za­niu z sys­te­mem kształ­ce­nia za­wo­do­wego. Można za­uwa­żyć mię­dzy in­nymi ta­kie pro­blemy jak:

  • czę­sty brak od­po­wied­nich informacji,
  • ist­nie­nie du­żej liczby źró­deł informacji,
  • roz­pro­sze­nie informacji,
  • ist­nie­nie róż­nych stan­dar­dów po­zy­ski­wa­nia da­nych i pre­zen­ta­cji informacji,
  • brak in­for­ma­cji o informacjach,
  • nie­do­sto­so­wa­nie prze­kazu do odbiorcy.

Do­tych­czas sto­so­wane roz­wią­za­nia w za­kre­sie po­zy­ski­wa­nia in­for­ma­cji o po­wią­za­niu sys­temu kształ­ce­nia za­wo­do­wego z re­gio­nal­nym ryn­kiem pracy mają cha­rak­ter do­raź­nych ba­dań pro­wa­dzo­nych przez wiele nie­za­leż­nych in­sty­tu­cji. Nie jest moż­liwe stałe i kom­plek­sowe ba­da­nie rynku w od­nie­sie­niu do po­trzeb re­gio­nal­nych pra­co­daw­ców. Co wię­cej, nie ist­nieje rów­nież na­rzę­dzie, które w spo­sób sys­te­ma­tyczny po­zwa­la­łoby gro­ma­dzić ak­tu­alne dane o rynku pracy w Wiel­ko­pol­sce, któ­rymi po­słu­gi­wać mo­głyby się np. pu­bliczne służby za­trud­nie­nia. Pro­wa­dzone ana­lizy szybko tracą ak­tu­al­ność, a re­ak­cja na uzy­skane in­for­ma­cje przez sys­tem kształ­ce­nia nie jest wy­star­cza­jąco szybka, aby od­po­wia­dać na po­trzeby rynku.

Główny cel projektu

Głów­nym ce­lem pro­jektu jest ogra­ni­cze­nie nie­do­sto­so­wa­nia in­for­ma­cji o po­trze­bach wiel­ko­pol­skiego rynku pracy do po­daży pro­gra­mów kształ­ce­nia za­wo­do­wego w regionie.

Grupy docelowe

W pro­jek­cie wy­róż­nia się na­stę­pu­jące grupy do­ce­lowe z te­renu wo­je­wódz­twa wielkopolskiego:

  • pod­mioty dzia­ła­jące w ob­sza­rze zwią­za­nym z ana­lizą re­gio­nal­nego rynku pracy, w tym in­sty­tu­cje rynku pracy (w szcze­gól­no­ści Po­wia­towe Urzędy Pracy), szkoły i pla­cówki oświa­towe, pro­wa­dzące kształ­ce­nie za­wo­dowe (z wy­łą­cze­niem kształ­ce­nia za­wo­do­wego dla dorosłych),
  • pra­co­dawcy,
  • nie bę­dący do­ro­słymi ucznio­wie, kształ­cący się w szko­łach i in­nych pla­ców­kach oświa­to­wych pro­wa­dzą­cych kształ­ce­nie zawodowe.

Partnerzy w projekcie

Po­li­tech­nika Po­znań­ska – li­der partnerstwa
Wo­je­wódz­two Wiel­ko­pol­skie – part­ner krajowy
Mia­sto Po­znań – part­ner krajowy
Cen­tral Ostro­bo­th­nia Uni­ver­sity of Ap­plied Sciences

In­sty­tu­cja współpracująca

Po­wia­towy Urząd Pracy w Poznaniu

Powiązane materiały: