Przejdź do treści

Uliczna ładowarka

Roz­ła­do­wała się ko­mórka lub lap­top, prze­by­wasz w cen­trum ob­cego mia­sta i nie masz do­stępu do gniazdka z prą­dem? W Por­tu­ga­lii nie­długo prze­sta­nie to być pro­ble­mem, bo­wiem na uli­cach staną pu­bliczne, sło­neczne ładowarki.

Por­tu­gal­scy kon­struk­to­rzy z firmy Sta­re­nergy opra­co­wali pro­to­typ ulicz­nego urzą­dze­nia do ła­do­wa­nia te­le­fo­nów i in­nych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, wy­ko­rzy­stu­ją­cego ener­gię z pro­mieni słonecznych.

Na me­ta­lo­wej kon­struk­cji o wy­so­ko­ści ok. 1,5 me­tra umie­ścili dwa pa­nele sło­neczne. Urzą­dze­nie o na­zwie INTI sku­mu­lo­waną ener­gię sło­neczną zmie­nia na­stęp­nie na za­si­la­nie elek­tryczne. Pierw­sza sta­cja ła­do­wa­nia ma być uru­cho­miana jesz­cze w tym roku.

W pierw­szej ko­lej­no­ści INTI trafi na plaże, dworce ko­le­jowe i porty lot­ni­cze. Do­stęp do urzą­dze­nia bę­dzie bezpłatny.

Osta­teczny użyt­kow­nik sko­rzy­sta gra­tis ze sta­cji ła­do­wa­nia ba­te­rii — po­wie­dział He­lio Fa­zen­de­iro z firmy Sta­re­nergy — opłaty za uży­wa­nie INTI po­no­szone będą przez ope­ra­to­rów prze­strzeni pu­blicz­nych, głów­nie przez sa­mo­rządy te­ry­to­rialne, or­ga­ni­za­cje tu­ry­styczne czy mi­ni­ster­stwo transportu. 

Je­den cykl ła­do­wa­nia urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych za po­śred­nic­twem INTI wy­nosi 15 mi­nut. Co­dzien­nie może ono na­ła­do­wać około 2 tys. te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych. INTI jest w sta­nie do­star­czać ener­gię na­wet pod­czas dwóch po­chmur­nych dni. Firma Sta­re­nergy po­in­for­mo­wała, że poza sprze­dażą ła­do­wa­rek sło­necz­nych, pro­wa­dzić bę­dzie rów­nież ich wynajem.

Powiązane materiały: