Przejdź do treści

To się wytnie ;)

Dru­karki la­se­rowe czy atra­men­towe o do­sko­na­łej ja­ko­ści wy­dru­ków nie ro­bią już na ni­kim wra­że­nia, ale jesz­cze kilka lat temu były to urzą­dze­nia dość dro­gie. Tań­sze, ku­po­wane do do­mów nie miały naj­lep­szych pa­ra­me­trów. Te­raz to się jed­nak zmie­niło, a do­mowy sprzęt jest tak do­sko­nały, że zda­rzały się przy­padki dru­ko­wa­nia fał­szy­wych bank­no­tów przez nastolatków.

Czy tak samo bę­dzie z dru­kar­kami 3D? Wszystko wska­zuje na to, że tak. Po­woli je­ste­śmy oswa­jani z ich moż­li­wo­ściami. W Ja­po­nii otwarto pierw­szą na świe­cie budkę fo­to­gra­ficzną. Za­miast jed­nak zdjęć z au­to­matu otrzy­mu­jemy… mi­nia­tu­rowe, trój­wy­mia­rowe figurki.

Wy­star­czy wejść do tej budki na­zwa­nej Oma­ste 3D, wy­brać wiel­kość „wy­druku” i oczy­wi­ście… za­pła­cić. Do­stępne są trzy roz­miary: S (10 cm), M (15 cm) i L (20 cm). Cho­ciaż na ra­zie ceny nie są atrak­cyjne, chęt­nych nie brakuje.

Nad po­dob­nym pro­jek­tem pra­cuje po­znań­ska ekipa Rap­craft Team. Efek­tem ma być dru­karka 3D, którą każdy bę­dzie mógł ła­two i szybko sa­mo­dziel­nie zło­żyć. Pro­jekt Pru­sAL to mniej­sze koszty w po­rów­na­niu z go­to­wymi pro­duk­tami, a także moż­li­wość róż­no­ra­kich po­pra­wek i mo­dy­fi­ka­cji. Pro­jekt re­ali­zo­wany jest na za­sa­dzie open source.

Na­sza ro­dzima dru­karka 3D, w prze­ci­wień­stwie do funk­cjo­nu­ją­cych na rynku urzą­dzeń, oparta jest na alu­mi­nio­wym ste­lażu wy­ci­na­nym la­se­rowo. Dzięki temu jest bar­dziej wy­trzy­mała niż pla­sti­kowe od­po­wied­niki. Jest także lekka. Istotne są rów­nież za­sto­so­wane kom­po­nenty wy­so­kiej ja­ko­ści, po­zwa­la­jące na uzy­ska­nie do­kład­nych wy­dru­ków 3D.

Twórcy pod­kre­ślają rów­nież, że dru­karka Pru­sAL ma być pro­sta w uży­ciu. Po­zna­niacy po­trze­bują 12.000 do­la­rów na uspraw­nie­nie pro­cesu pro­duk­cji oraz na pro­wa­dze­nie ser­wisu. Czy to po­mysł ko­mer­cyjny? Po­zna­niacy twier­dzą, że bar­dziej edukacyjny.

Wię­cej mo­że­cie o nim po­czy­tać tu­taj.

Powiązane materiały: