Przejdź do treści

Ten samochód sam jedzie

O sa­mo­cho­dach, które jeż­dżą bez po­mocy kie­rowcy pi­sa­li­śmy już wie­lo­krot­nie. Za każ­dym z pre­zen­to­wa­nych przez nas pro­jek­tów stały po­tężne, glo­balne kon­cerny. Nad po­dob­nym roz­wią­za­niem pra­co­wali od wio­sny 2012 roku stu­denci Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Z sukcesem!

In­spi­ra­cją do dzia­ła­nia były za­wody sa­mo­cho­dów au­to­no­micz­nych or­ga­ni­zo­wane przez ame­ry­kań­ską or­ga­ni­za­cję rzą­dową DARPA. Tak w kole na­uko­wym Po­jaz­dów i Ro­bo­tów Mo­bil­nych na Po­li­tech­nice Wro­cław­skiej po­wstał Ju­rek, czyli Pierw­szy Pol­ski Po­jazd Au­to­no­miczny. W tej chwili trudno mó­wić, by był piękny, bo wszę­dzie wi­dać mnó­stwo ka­bli, ale Ju­rek jeź­dzi i ra­dzi so­bie na dro­dze co­raz le­piej. Wy­star­czy po­pra­co­wać nad jego „di­zaj­nem”. Tym jed­nak zaj­mie się spe­cjalny zespół.

Ce­lem pro­jektu było stwo­rze­nie po­jazdu bę­dą­cego w sta­nie po­ru­szać się w wa­run­kach miej­skich bez in­ge­ren­cji kie­rowcy — wy­ja­śniają jego twórcy — do tego celu po­jazd musi być w sta­nie roz­po­zna­wać drogę, piio­nowe oraz po­ziome znaki, ob­ser­wo­wać drogę i jej oto­cze­nie, roz­po­zna­jąc sa­mo­chody oraz pie­szych, a także ko­rzy­stać z sys­temu na­wi­ga­cji sa­te­li­tar­nej i map dro­go­wych w celu wy­zna­cza­nia opty­mal­nej trasy przejazdu.

Sa­mo­chód od­czy­tu­jąc i ana­li­zu­jąc te wszyst­kie dane po­wi­nien sam za­de­cy­do­wać o dzia­ła­niu, wy­brać od­po­wiedni pas ru­chu oraz do­sto­so­wać pręd­kość jazdy. 

Li­czący po­cząt­kowo po­nad 50 osób ze­spół, skur­czył się do nie­ca­łych 30. Za­da­niem wszyst­kich ak­tyw­nie uczest­ni­czą­cych w pro­jek­cie osób było opra­co­wa­nie kon­cep­cji, do­bór i za­kup pod­ze­spo­łów, mo­dy­fi­ka­cja ele­men­tów, mon­taż do­dat­ko­wych urzą­dzeń, stwo­rze­nie opro­gra­mo­wa­nia oraz in­ter­fejsu ste­ro­wa­nia po­jaz­dem. Wszystko miało słu­żyć przy­sto­so­wa­niu se­ryj­nego sa­mo­chodu do sa­mo­dziel­nej jazdy.

Nasz po­jazd ma być jed­nym z pierw­szych tego typu po­jaz­dów w Eu­ro­pie skon­stru­owa­nym przez stu­den­tów — wy­ja­śniają stu­denci — pro­jekt obec­nie zrze­sza pod lo­giem Koła Na­uko­wego Po­jaz­dów i Ro­bo­tów Mo­bil­nych ze­spół osób z róż­nych wy­dzia­łów, za­czy­na­jąc od Me­cha­nicz­nego, koń­cząc na Elektronice.

Stu­denci Po­li­tech­niki współ­pra­cują rów­nież ze stu­den­tami wro­cław­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych, któ­rzy pra­cują nad oprawą gra­ficzną pro­jektu. Opie­ku­nem pro­jektu jest prof. Piotr A. Wrze­cio­niarz, a​li­de­rem Zbi­gniew Żelazny.

Powiązane materiały: