Przejdź do treści

Tapeta zabezpieczy sieć domową

Przy­znaj­cie się, ile razy ko­rzy­sta­li­ście z nie­za­bez­pie­czo­nego in­ter­netu są­siada? Nie­długo na­stąpi ko­niec z „pod­kra­da­niem”, gdyż na­ukowcy z Po­li­tech­niki w Gre­no­ble INP oraz Cen­tre Tech­ni­que du Pa­pier opra­co­wali ta­petę, która za­trzy­muje sy­gnał wi-fi.

Ta­peta po­kryta jest spe­cjal­nymi wzo­rami z farbą, która za­wiera czą­steczki sre­bra. Mają one tłu­mić i od­bi­jać fale ra­diowe o pew­nych czę­sto­tli­wo­ściach — w szcze­gól­no­ści tych uży­wa­nych przez ro­utery. Bę­dzie ona ni­czym mur nie do przej­ścia dla fal o czę­sto­tli­wo­ści 0.9, 1.8 i 2.1 GHz (GSM) lub 2,45i 5,5 GHz (Wi-Fi). Wy­star­czy po­ło­żyć ją na ściany i za­bez­pie­cze­nie gotowe!

Prze­pusz­czać bę­dzie jed­nak fale ra­diowe i telewizyjne.

Można ją na­wet po­ma­lo­wać lub przy­kryć zwy­kłą ta­petą. Nie­wy­klu­czone, że po­wsta­nie też wer­sja na pod­łogę i su­fit, dzięki czemu po­miesz­cze­nie bę­dzie jesz­cze le­piej izo­lo­wane. Na­ukowcy pra­cują także nad po­dobną, ale prze­zro­czy­stą, po­włoką, która na oknie mo­głaby peł­nić tę samą funk­cję, co ta­peta na ścianie.

Ta­peta ma się po­ja­wić w sprze­daży w 2013 roku. Jedna rolka ma kosz­to­wać tyle, co po­dob­nej wiel­ko­ści rolka ta­pety śred­niej klasy. Pro­du­cen­tem bę­dzie fiń­ska firma Ahl­strom, która wy­ku­piła li­cen­cję na tech­no­lo­gię od Gre­no­ble INP.

Powiązane materiały: