Przejdź do treści

Taki pocisk, że szok!

Od czasu do czasu po­li­cja musi zmie­rzyć się z chu­li­ga­nami. Cza­sami, by w trak­cie za­mie­szek po­wstrzy­mać agre­sywny tłum, używa po­ci­sków gu­mo­wych. Być może wkrótce odejdą one do lamusa.

Wszystko dzięki in­ży­nie­rom z firmy Smar­tRo­unds LLC, któ­rzy opra­co­wali zu­peł­nie nowy typ po­ci­sku szo­ko­wego, ata­ku­ją­cego aż trzy z pię­ciu ludz­kich zmy­słów naraz.

Sto­so­wane po­wszech­nie przez od­działy po­li­cyjne, okrą­głe gu­mowe kule są nie­sku­teczne z du­żej od­le­gło­ści, na­to­miast z bli­ska mogą po­wo­do­wać bar­dzo po­ważne ob­ra­że­nia, a na­wet do­pro­wa­dzić do śmierci.

Nowe po­ci­ski szo­kowe maja kształt li­tery D. Można je bez­piecz­nie sto­so­wać z bli­ska, a i na od­le­głość są o wiele bar­dziej sku­teczne niż te tradycyjne.

Jak działa taki po­cisk szo­kowy? Jest on wy­po­sa­żony w pro­ste czuj­niki, które mie­rzą przy­spie­sze­nie. Dzięki temu po­cisk „wie”, kiedy leci i wie kiedy tra­fił do celu, a wów­czas gwał­tow­nie wy­ha­mo­wuje. W tym mo­men­cie z po­ci­sku uwal­niany jest spe­cjalny gaz, który wy­pusz­czony pod du­żym ci­śnie­niem ge­ne­ruje ogłu­sza­jący huk. To­wa­rzy­szy temu, wy­wo­łany re­ak­cją che­miczną, ośle­pia­jący błysk. Po­cisk spra­wia więc ból, ośle­pia i ogłu­sza. I to wszystko na­raz. Nie ma moc­nych na taki szok!

Spe­cja­li­ści z firmy Smar­tRo­unds LLC pra­cują już nad no­wymi pro­jek­tami „bez­piecz­nej” amu­ni­cji. Będą to 18-mm na­boje wy­peł­nione środ­kami, które po­draż­niają skórę — spe­cjal­nymi pian­kami, że­lami, a na­wet nie­wiel­kimi ilo­ściami ma­te­ria­łów wy­bu­cho­wych. Li­czą na to, że wszyst­kie te na­boje spraw­dzą się w star­ciach z ulicz­nymi i sta­dio­no­wymi chuliganami.

Nie pro­ściej po­pro­sić chu­li­ga­nów, by byli grzeczni…?

Powiązane materiały: