Przejdź do treści

Sztuczna skóra — doskonała do protez?

Osoby, które stra­ciły koń­czynę chcą na­dal żyć ak­tyw­nie. To mię­dzy in­nymi dla nich po­wstają co­raz do­sko­nal­sze pro­tezy. Być może będą je­scze lep­sze dzięki wy­na­laz­kowi na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu Stanford.

Ze­spół ba­da­czy opra­co­wał syn­te­tyczną skórę, która jest mię­dzy in­nymi wraż­liwa na do­tyk. Do­dat­kowo sama się re­ge­ne­ruje. Jak mó­wią jej twórcy do­sko­nale bę­dzie się nada­wać do two­rze­nia ul­tra­no­wo­cze­snych pro­tez koń­czyn. Ba­da­niami grupy na­ukow­ców nad tym ma­te­ria­łem kie­ro­wała prof. Zhe­nan Bao. 

Do stwo­rze­nia tej no­wej „skóry” na­ukowcy wy­ko­rzy­stali ela­styczny po­li­mer, do któ­rego do­dali ma­leń­kie czą­steczki ni­klu. To wła­snie one spo­wo­do­wały, że znacz­nie zwięk­szyła się jego wy­trzy­ma­łość me­cha­niczna. Choć w ciągu ostat­niej de­kady na­stą­pił znaczny po­stęp w pro­duk­cji syn­te­tycz­nej skóry, to na­wet naj­bar­dziej sku­teczna sa­mo­re­ge­ne­ra­cja ma­te­ria­łów miała po­ważne wady. Pro­ble­mem była re­ak­cja na tem­pe­ra­turę, prze­wo­dze­nie lub jego brak.

Nasz ma­te­riał może być ide­alny do sto­so­wa­nia w pro­te­tyce — po­wie­działa pro­fe­sor Bao — ma­te­riał jest wraż­liwy nie tylko na na­cisk, lecz jest rów­nież w dół ela­styczny, a to może kie­dyś być wy­ko­rzy­stane do sztucz­nych kończyn.

Powiązane materiały: