Przejdź do treści

Świderki w eterze

Sto­sun­kowo nie­dawno mie­li­śmy do dys­po­zy­cji tylko 2 pro­gramy te­le­wi­zyjne i cztery ra­diowe. To już jed­nak prze­szłość. Te­raz w ete­rze mamy praw­dziwy tłok. Na szczę­ście roz­ła­do­wa­niem tego nie­zwy­kłego „korka” za­jęli się naukowcy.

Mamy za­tem do­brą wia­do­mość — bę­dzie wię­cej miej­sca w ete­rze! Wszystko za sprawą wło­skich i szwedz­kich na­ukow­ców, któ­rzy fale elek­tro­ma­gne­tyczne… skrę­cili w świ­derki. Zwięk­szyli przez to po­jem­ność obec­nie uży­wa­nego za­kresu czę­sto­tli­wo­ści radiowych. 

Fi­zycy z Uni­wer­sy­tetu w Pa­dwie i szwedz­kiego twier­dzą, że taka mo­dy­fi­ka­cja fal ra­dio­wych po­zwoli prze­sy­łać na tej sa­mej czę­sto­tli­wo­ści prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czoną liczbę róż­nych sy­gna­łów. Fale będą róż­nić się sko­kiem tej „śruby” i tym czy będą skrę­cone zgod­nie, czy prze­ciw­nie do ru­chu wska­zó­wek zegara.

Pierw­sze udane próby trans­mi­sji sy­gnału ra­dio­wego, w któ­rym fala elek­tro­ma­gne­tyczna zo­stała „skrę­cona”, prze­pro­wa­dzono pu­blicz­nie w ubie­głym roku w We­ne­cji. Dwa różne sy­gnały prze­słano na czę­sto­tli­wo­ści 2,4 GHz z na­daj­nika na wy­spie San Geo­r­gio do od­bior­ni­ków na bal­ko­nie Pa­lazzo Du­cale przy placu świę­tego Marka.

Na­ukowcy za­po­wia­dają, że dzięki ich me­to­dzie w ete­rze co­raz bar­dziej in­ten­syw­nie wy­ko­rzy­sty­wa­nym nie tylko przez sta­cje ra­diowe, ale i naj­roz­ma­it­sze mo­bilne, bez­prze­wo­dowe urzą­dze­nia, zrobi się nieco prze­stron­niej. Bę­dzie miej­sce dla więk­szej liczby sta­cji ra­dio­wych a sieci ko­mór­kowe i łącz­ność bez­prze­wo­dowa będą mo­gły dzia­łać szyb­ciej i nie będą się blokować.

Je­śli chcie­li­by­ście po­znać wię­cej szcze­gó­łów zaj­rzyj­cie tu­taj.

Powiązane materiały: