Przejdź do treści

Super dywan

Naj­słyn­niej­szym dy­wa­nem na świe­cie jest chyba ten, na któ­rym la­tał Al­la­dyn. Naj­bar­dziej opie­kuń­czy wła­śnie po­wstaje. Jego wła­ści­ciele na pewno będą czuli się w domu o wiele bezpieczniejsi.

Pra­cują nad nim na­ukowcy z Uni­ver­sity of Man­che­ster. Su­per­dy­wan wy­ko­nany jest z cien­kich i ela­stycz­nych włó­kien optycz­nych, za­opa­trzo­nych w czuj­niki. Na czym po­lega jego niezwykłość?

Nie bę­dzie on tylko ozdobą sa­lonu. Ni­czym pies może ostrzec przed nie­pro­szo­nymi go­śćmi, ale rów­nież wsz­cząć alarm, gdy upad­nie któ­ryś z do­mow­ni­ków. Ma mieć jesz­cze kilka in­nych, przy­dat­nych funkcji.

Dy­wan two­rzą bar­dzo cien­kie i ela­styczne włókna optyczne. Dzięki współ­pracy z umiesz­czo­nymi na krań­cach dy­wanu czuj­ni­kami, two­rzą dwu­wy­mia­rową mapę roz­kładu ci­śnień w mo­men­cie, kiedy po raz pierw­szy sta­nie na nim użyt­kow­nik. Sy­gnały o ty­pie i spo­so­bie na­ci­sku czuj­niki prze­sy­łają wtedy do kom­pu­tera po­przez mo­duł bez­prze­wo­dowy na końcu dy­wanu. Wszyst­kie te in­for­ma­cje zo­staną za­pa­mię­tane dzięki apli­ka­cji sterującej.

Gdy coś różni się od tych wzor­ców, dy­wan ostrzega do­mow­ni­ków. Może to na­stą­pić w mo­men­cie po­tknię­cia, po­śli­zgnię­cia czy upadku. Sys­tem może być przy­datny gółw­nie oso­bom star­szym — ostrzeże in­nych do­mow­ni­ków o moż­li­wych kło­po­tach z cho­dze­niem jed­nego z użyt­kow­ni­ków, na­wet je­śli jesz­cze nie są one do­brze wi­doczne. Za­alar­muje rów­nież, gdy po dy­wa­nie za­cznie cho­dzić ktoś obcy.

Część czuj­ni­ków można wy­mie­nić, dzięki czemu dy­wan sta­nie się… sys­te­mem ostrze­ga­nia przed ska­że­niem pro­mie­nio­twór­czym lub che­micz­nym. Ta­kie dy­wany mogą być wy­ko­rzy­sty­wane mię­dzy in­nymi w skła­dach wy­pa­lo­nego pa­liwa elek­trowni ato­mo­wych, si­łow­niach ją­dro­wych oraz fa­bry­kach i za­kła­dach syn­tezy che­micz­nej. Ko­lejna wy­miana czuj­ni­ków za­mieni dy­wan w sys­tem przeciwpożarowym.

Ten wie­lo­funk­cyjny dy­wan może po­ja­wić się na rynku za około 3 

lata.

Powiązane materiały: