Przejdź do treści

Słuchawki na zimową depresję

Zima wszę­dzie, zimno wszę­dzie… co to bę­dzie, co to bę­dzie! Smu­tek może być, bo zima nie­stety na nie­któ­rych tak wła­śnie działa. Od czego jed­nak na­ukowcy i ich nie­co­dzienne odkrycia?

Nie tylko oczy są wraż­liwe na świa­tło, sam mózg także. Od­kryli to kilka lat temu Fi­no­wie z Uni­wer­sy­tetu w Oulu, gdy pod­czas ba­dań róż­nych ob­sza­rów mó­zgu (mię­dzy in­nymi tych pro­du­ku­ją­cych se­ro­to­ninę, me­la­to­ninę i do­pa­minę — główne hor­mony od­po­wie­dzialne za nasz na­strój, sen­ność i wy­stę­po­wa­nie de­pre­sji), zlo­ka­li­zo­wali w nim świa­tło­czułe pro­te­iny OPN3.

Fi­no­wie ra­czej nie na­rze­kają na nad­miar świa­tła, wręcz prze­ciw­nie. Dla­tego na wszel­kie spo­soby za­chę­cają do sto­so­wa­nia świa­tło­te­ra­pii z walce z de­pre­sją. Stwo­rzyli także pro­ste urzą­dze­nie, które ma za­po­bie­gać zi­mo­wym do­le­gli­wo­ściom – to Val­kee, słu­chawki do światłoterapii.

Na pierw­szy rzut oka wy­glą­dają one jak od­twa­rzacz MP3. Urzą­dze­nie ma po­dobną, nie­wielką bryłę i za­opa­trzone jest w słu­chawki. Jed­nak słu­chawki nie są ta­kie zwy­czajne — na ich koń­cach znaj­dują się diody LED, któ­rych za­da­niem jest na­świe­tla­nie mó­zgu. Świa­tło emi­to­wane przez Val­kee prze­nika przez cien­kie ko­ści czaszki w ob­rę­bie ka­nału słu­cho­wego – dla­tego ten ro­dzaj le­cze­nia na­zwano „świa­tło­te­ra­pią przezczaszkową”.

Po­dobno aby osią­gnąć po­żą­dany efekt do­brego sa­mo­po­czu­cia wy­star­czy ko­rzy­stać z nich 8–15 mi­nut dzien­nie. Pro­du­cent twier­dzi, że Val­kee po­może nie tylko na zi­mową de­pre­sję, ale wpływa także na rytm do­bowy czło­wieka, przez co może być efek­tyw­nym na­rzę­dziem do walki z za­bu­rze­niami snu, także tymi spo­wo­do­wa­nymi przez na­głą zmianę strefy cza­so­wej. Świe­cące słu­chawki Val­kee zo­stały prze­te­sto­wane w sa­mo­lo­tach fiń­skich li­nii lot­ni­czych Fin­nair na tra­sie Helsinki-Szanghaj.

Wpro­wa­dze­nie słu­cha­wek Val­kee z ja­snym świa­tłem to je­den ze spo­so­bów na wzbo­ga­ce­nie oferty lo­tów Fin­nair o nowe, in­te­re­su­jące do­świad­cze­nia. Jako in­no­wa­cyjne li­nie lot­ni­cze nie­ustan­nie po­szu­ku­jemy no­wych roz­wią­zań w celu po­prawy sa­mo­po­czu­cia i kom­fortu po­dróży na­szych pa­sa­że­rów – po­wie­dział o te­stach Jarkko Kont­ti­nen, wi­ce­pre­zes Finnair.

Słu­chawki emi­tu­jące ja­sne świa­tło, które pro­du­kuje fiń­ska firma, zo­stały za­twier­dzone jako wy­rób me­dyczny klasy II(a) i otrzy­mały cer­ty­fi­kat CE. Są także do­stępne w Pol­sce, ale kosz­tują, ba­ga­tela,… 999 złotych!

Oto ry­su­nek, który ma zi­lu­stro­wać ob­szary świa­tło­czułe w mózgu:

Powiązane materiały: