Przejdź do treści

Siatka na torze F1

Li­czy­li­ście kie­dyś ile mie­sięcz­nie przy­no­si­cie do domu fo­lio­wych sia­tek z za­ku­pami? Choć „by­cie eko” jest modne, to torby wie­lo­krot­nego użytku ja­koś nie przy­jęły się ma­sowo. Być może ni­komu juz nie­po­trzebne siatki przy­da­dzą się Ro­ber­towi Ku­bicy, bądź jego naśladowcom!

Fo­liowe torby, które albo za­le­gają gdzieś w kuchni w spe­cjal­nych po­jem­ni­kach, bądź po wy­ła­do­wa­niu za­ku­pów tra­fiają do ko­sza mogą słu­żyć do pro­duk­cji… bo­li­dów F1. Gdy po­pu­larne „re­kla­mówki” tra­fiają na śmiet­nik sta­no­wią duże za­gro­że­nie dla śro­do­wi­ska. Pod­dane jed­nak od­po­wied­nim pro­ce­som za­mie­niają się w włókno wę­glowe. To do­sko­nały ma­te­riał nie tylko na su­per­szyb­kie sa­mo­chody, ale także na jachty, śmi­gła he­li­kop­te­rów, czy fil­try sto­so­wane w przemyśle.

Torby, do któ­rych pa­ku­jemy chęt­nie za­kupy, w prze­ci­wień­stwie do bu­te­lek PET, nie na­dają się do wy­ko­rzy­sta­nia jako su­ro­wiec wtórny. Przy­naj­mniej nie po­zwa­lają na to sto­so­wane te­raz procesy.

Na­ukow­com z Oak Ridge Na­tio­nal La­bo­ra­tory w Ten­nesse udało się jed­nak opra­co­wać me­todę prze­twa­rza­nia po­li­ety­lenu. Ma­te­riał, z któ­rego wy­ko­ny­wane są torby, zmie­niany jest na włókno wę­glowe. W za­leż­no­ści od po­trzeb i pla­no­wa­nego za­sto­so­wa­nia tego ma­te­riału zmie­niane są też jego parametry.

Jak torba, w któ­rej jesz­cze nie­dawno nie­śli­śmy za­kupy zmie­nia się w su­per two­rzywo? Po­li­ety­len mie­sza się z kwa­sem po­lim­le­ko­wym, który uzy­ski­wany jest ze skrobi ku­ku­ry­dzia­nej lub trzciny cu­kro­wej. Na­stęp­nie mie­szankę się pod­grzewa i z tak przy­go­to­wa­nego roz­tworu przę­dzie się bar­dzo, bar­dzo cien­kie włókna. Ich śred­nica wy­nosi od 0,5 do 20 mi­kro­me­trów. Gdy zo­stają za­nu­rzone w roz­two­rze za­wie­ra­ją­cym kwas, zmie­niają się w włókna zło­żone z czy­stego węgla.

Tak uzy­skany ma­te­riał może słu­żyć do pro­duk­cji od­por­nych che­micz­nie fil­trów. Gdy po­łą­czymy je z two­rzy­wami sztucz­nymi uzy­skamy bar­dzo lekki, ale nie­zwy­kle wy­trzy­mały laminat.

Choć zna­cie już al­ter­na­tywne za­sto­so­wa­nie dla fo­lio­wych to­reb i być może bę­dzie­cie chcieli skon­stru­ować wspa­niałe i wy­trzy­małe nad­wo­zie, za­chę­camy was jed­nak do dba­nia o śro­do­wi­sko i cho­dze­nie na za­kupy… z torbą wy­ko­naną na przy­kład z lnu.

Powiązane materiały: